Aktuāli

Šī gada 3. decembrī Vidzemes Uzņēmējdarbības Centrs (VUC) sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatoru esošajiem un topošajiem uzņēmējiem organizē ...
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no šī gada 11.novembra piedāvā iespēju mācīties attālinātās izglītības platformā “Coursera” arī bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem. ...
Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “ZAAO” (ZAAO) klientiem līdz 30.novembrim ir iespēja izteikt viedokli par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un izvirzīt ...
Šī gada jūnijā “Lauku ceļotājs” kopā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas ir uzsākuši jaunu pārrobežu Centrālās Baltijas ...
Amatas novada pašvaldības informē, ka Āraišu ezerpils Arheloģiskajā parkā kopš 22.oktobra notiek Āraišu ezerpils rekonstrukcijas remontdarbi. Darbu mērķis ir nodrošināt ...

#DabaEjot ĒTIKAS KODEKSS

2020. gada 17. novembris

Šobrīd, kad aizvien biežāk cilvēki dodas atpūtas pasākumos dabā un daba palīdz risināt veselības problēmas, mums jābūt īpaši atbildīgiem un ...
Nov
25
Tre
NOTIEK tiešsaistē! Vingrošanas nodarbība Nītaurē
Nov 25 @ 17:45 – 19:15

Sakarā ar valstī noteiktajiem pasākumu ierobežojumiem saistībā ar COVID 19, vingrošanas nodarbības turpmāk notiks otrdienās tiešsaistē plkst. 17:45 – 19:15

Nodarbību pasniedz fizioterapeite Dace Lūkina.

Lai pieslēgtos nodarbībai, lūdzu seko zemāk norādītajai saitei.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a64cbc70ae50441148cccab5bf28f4d69%40thread.tacv2/1603194365749?context=%7b%22Tid%22%3a%22aa7fdde1-959e-4ed7-8b0c-98aa5d0abea5%22%2c%22Oid%22%3a%22e0ebe770-c7f3-446f-9946-444ceaecbf46%22%7d

 

Aicināts ikviens interesents!

Pasākums apmeklējams bez maksas.

*Pasākums tiek īstenots ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/007).

NOTIEK TIEŠSAISTĒ! Vingrošanas nodarbība ANP “Ausmas” grupai
Nov 25 @ 18:00 – 19:00

Sakarā ar valstī noteiktajiem pasākumu ierobežojumiem saistībā ar COVID 19, vingrošanas nodarbības turpmāk notiks trešdienās tiešsaistē plkst. 18:00 – 19:00. Nodarbības pasniegs fizioterapeite Elīna Ogliņa.

Lai pieslēgtos nodarbībai, lūdzu seko zemāk norādītajai saitei.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88970350692?pwd=TkQwT01jemJxZnozdm02Q2xmVkQ2QT09

Meeting ID: 889 7035 0692

Pasākums  bez maksas.

*Pasākums tiek īstenots ESF projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/007).

Nov
26
Cet
Domes sēde Amatas novada pašvaldības ēka “Ausmas”
Nov 26 @ 15:30 – 16:30

Darba kārtība:
1. Par Amatas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11 “Grozījumi Amatas novada pašvaldības 18.09.2019. saistošajos noteikumos Nr. 8 “Amatas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
2. Par Amatas novada domes 21.10.2020. lēmuma “Par Amatas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 10 “Grozījumi Amatas novada pašvaldības 22.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 2 “Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”” apstiprināšanu” atcelšanu.
3. Par grozījumiem Amatas novada domes 17.06.2020. lēmumā “Par izglītības iestāžu reorganizācijas uzsākšanu Nītaures pagastā, apvienojot Amatas novada Nītaures vidusskolu un Amatas novada mūzikas un mākslas skolu”.
4. Par grozījumiem Amatas novada Spāres pamatskolas nolikumā.
5. Par līdzdalību jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.
6. Par telpu “Sērmūkšu muiža”, Sērmūkši, Skujenes pagastā, Amatas novadā, nomas līguma slēgšanu.
7. Par ēku “Jaunatnes tūrisma mītne” un “Katlu māja”, “Staļļi”, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads, nomas līguma slēgšanu.
8. Par darba grupas izveidošanu.
9. Par izmaiņām Amatas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.
10. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
11. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
12. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
13. Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai.
14. Par nekustamā īpašuma “Ričioņi”, kadastra Nr. 42460070349, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
15. Par nekustamā īpašuma “Arāji”, kadastra Nr. 42460090349, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaundreimaņi”, Zaubes pagasts, Amatas novads, atsavināšanas procesa pabeigšanu.
17. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
18. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
20. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem politiski represētajām personām.
22. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma „Rijnieki 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460040026 sadalīšanu.
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Amatas pagasta nekustamā īpašuma „Reinas” sadalīšanai.
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Zaubes pagasta nekustamā īpašuma „Palejas 1” sadalīšanai.
25. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Vēķa krasts” sadalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu.
26. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Vīnardi” sadalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu.
27. Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Olnieki” sadalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu.
28. Par Amatas pagasta nekustamā īpašuma “Līcīši” sadalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu.
29. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Klāvēni” sadalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu.
30. Par zemes vienības un zemes vienības daļas lietošanas mērķa noteikšanu Amatas pagasta nekustamajā īpašumā “Vidus Gaidēni”.
31. Par Drabešu pagasta nekustamā īpašuma “Baloži” nosaukuma un adreses maiņu.
32. Par zemes nomas līguma apstiprināšanu.

Skatīt pilnu pasākumu kalendāru.

 

Pašvaldības ziņas

Lai Amatas novadā ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību no 2020. gada 10. novembra: Tiek pārtraukta apmeklētāju pieņemšanu klātienē Amatas novada pašvaldības ...
Lai Amatas novadā ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību no 2020. gada 4. novembra: Daļēji tiek pārtraukta apmeklētāju pieņemšanu klātienē Amatas novada ...
Līdz 1. novembrim Amatas novada iedzīvotājus aicinām izteikt vērtējumu par 2020. gadu četrās dažādās kategorijās: 1. Gada notikums 2020; 2. Gada pārsteigums ...
 

Kultūra

Vidzemes brāļu draudzes kustībai 18. un 19. gadsimtā ir nozīmīga loma Latvijas kultūrvēsturē. Tā nesa garīgu atmodu VIdzemē, kopā sanākšanas ...
Cēsu novada pašvaldība izsludina ideju talku “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” (EKG) Cēsu kandidatūras kultūras programmai, lai iesaistītu visdažādākos cilvēkus, apkopotu ...
17. oktobrī Drabešu pagasta tautas namā notika arheologu Zigrīdas un Jāņa Apala vārdā nosauktās prēmijas “Apalu prēmija” konkursa laureātu svinīgā pasniegšanas ...
 

Izglītība

“Līderis manī” ir starptautisks pārmaiņu process izglītībā, ar kura palīdzību izglītības iestāde spēj pilnveidot tās darbību, lai skolēni var iemācīties ...
Pagājušā mācību gada nogale bija jauns pārbaudījums gan skolotājiem, gan skolēniem. Attālinātās mācības  pārsteidza skolas pēkšņi, bez iespējas sagatavoties pārmaiņām. ...
 

Lauksaimniecība

Valsts policija sadarbībā ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru ir izstrādājusi informatīvu brošūru “Padomi lauksaimnieka īpašuma drošībai“, kurā skaidro un aicina ...
Laipni aicināti  visi interesenti  uz LLKC  rīkoto  bezmaksas semināru par zivju dīķu ierīkošanu lauku sētās  un zivju veselību  dīķos  sestdien, ...
 

Uzņēmējdarbība

No 25.novembra līdz 27.novembrim notiks tradicionālais Cēsu uzņēmēju forums. Trīs dienu laikā uzņēmēji varēs gūt ieskatu tendencēs, rast idejas tam, ...
Šī gada 3. decembrī Vidzemes Uzņēmējdarbības Centrs (VUC) sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatoru esošajiem un topošajiem uzņēmējiem organizē ...
 

Projekti

Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros oktobra mēnesī norisinājās četru dienu apmācības valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” filiāles ...
Deinstitucionalizācijas projektu ietvaros plānots, ka ap 700 institūcijās dzīvojošo cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem līdz 2023. gadam no valsts sociālās ...
 

Sports

Sporta klubs Ašais piedāvā iedzīvotājiem noteikt sava ķermeņa kompozīciju, izmantojot jaunākās tehnoloģijas – ķermeņa kompozīcijas analizatoru ACCUNIQ. Kāda ir ķermeņa sastāva ...
Sporta klubs Ašais turpina vērtīgo tikšanos vakarus un sadarbībā ar Amatas novadu 2020. gada 9. septembrī, plkst. 18:00 rīko tikšanos ...
 

NĪ privatizācija / noma

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Ričioņi”, kadastra Nr. 42460070349, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 1,7388 ...
Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Arāji”, kadastra Nr. 42460090349, Amatā, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā ...
 

Tūrisms

Šī gada jūnijā “Lauku ceļotājs” kopā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas ir uzsākuši jaunu pārrobežu Centrālās Baltijas ...
Amatas novada pašvaldības informē, ka Āraišu ezerpils Arheloģiskajā parkā kopš 22.oktobra notiek Āraišu ezerpils rekonstrukcijas remontdarbi. Darbu mērķis ir nodrošināt ...
 

Jaunieši

Jauniete/-i, ja esi vecumā no 18 līdz 30 gadiem (tai skaitā, ja pārstāvi mazākumtautību jauniešus) un vēlies sniegt savu ieguldījumu ...
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina ikvienu organizāciju, kā arī bijušos un esošos programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” dalībniekus iesaistīties “Erasmus ...

 

 

Aktuālāko informāciju par Covid-19 izplatības ierobežošanu Amatas novadā lasi šeit