Semināri Mežaudžu kopšanas pamati

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle „Meža konsultāciju pakalpojumu centrs”

iropas Savienības un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētais projekts, pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitāte „Arodapmācības”


MEŽAUDŽU KOPŠANAS PAMATI  

 

Apjoms stundās:       32 stundas
teorija                          16 …

Noteikumi

Bērna reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Amatas novada pašvaldības izglītības iestādēs vai  pirmsskolas grupās, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmu

2013

Amatas novada pašvaldības budžeta 2013.gadam grozījumi

1_Lemums_par_ANP_budzeta_grozijumiem_2013.gadam
2_Saistosie_noteikumi_Nr.16
3_1.pielikums_Saistosajiem_noteikumiem_Nr.16

4_2.pielikums_Saistosajiem_noteikumiem_Nr.16
5_3.pielikums_Saistosajiem_noteikumiem_Nr.16
6_7.pielikums_Saistosajiem_noteikumiem_Nr.16


Amatas novada pašvaldības budžets 2013.gadam

Teritorijas plānojumi

2018.gada 20.jūnija saistošie noteikumi Nr.6 (protokols Nr.8 1.§) “Par Amatas novada 2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.2 “Par Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.-2024.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” atcelšanu” Lēmums

Plānojuma materiāli

CĒSU NOVADS

Pēc 2021.gada novadu reformas jaunajā Cēsu novadā apvienoti: Amatas pagasts, Cēsu pilsēta, Drabešu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Liepas pagasts, Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Skujenes pagasts, Stalbes pagasts,