Kārtības un pakalpojumi

Spēkā esošie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Amatas novada administratīvajā teritorijā. 

 

 Pašvaldības kopīpašuma daļu apsaimniekošana daudzīvokļu mājās

Saistošo noteikumu Nr. Saistošo
noteikumu
pieņemšanas
datums
Saistošo noteikumu nosaukums Saistošie
noteikumi
ir spēkā
no
Pievienotie dokumenti

Normatīvo dokumentu projekti

Par tirdzniecību publiskās vietās Amatas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

„Amatas novada pašvaldības sociālo pakalpojumu veidi un to piešķiršanas kārtība”

 Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas noteikšanu Amatas novadā – precizētā redakcija. Saist. not. Nr. 7

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu

2014

Amataspersonu atalgojums 2014. gada augusta mēnesī

Semināri Mežaudžu kopšanas pamati

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāle „Meža konsultāciju pakalpojumu centrs”

iropas Savienības un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētais projekts, pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitāte „Arodapmācības”


MEŽAUDŽU KOPŠANAS PAMATI  

 

Apjoms stundās:       32 stundas
teorija                          16 …

Noteikumi

Bērna reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Amatas novada pašvaldības izglītības iestādēs vai  pirmsskolas grupās, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmu

2013

Amatas novada pašvaldības budžeta 2013.gadam grozījumi

1_Lemums_par_ANP_budzeta_grozijumiem_2013.gadam
2_Saistosie_noteikumi_Nr.16
3_1.pielikums_Saistosajiem_noteikumiem_Nr.16

4_2.pielikums_Saistosajiem_noteikumiem_Nr.16
5_3.pielikums_Saistosajiem_noteikumiem_Nr.16
6_7.pielikums_Saistosajiem_noteikumiem_Nr.16


Amatas novada pašvaldības budžets 2013.gadam

Teritorijas plānojumi

2018.gada 20.jūnija saistošie noteikumi Nr.6 (protokols Nr.8 1.§) “Par Amatas novada 2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.2 “Par Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.-2024.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” atcelšanu” Lēmums

Plānojuma materiāli