Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamo īpašumu izsoles

Nekustamais īpašums „Jaunpils iela 1”, Zaubes pagastā, Amatas novadā, zemes platība 906 m², kadastra apzīmējums 42960050339. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 526,65 EUR. Nodrošinājuma nauda 10 % no zemes gabala nosacītās cenas – 53,00 EUR, izsoles dalības maksa 10,00 EUR. Nekustamā īpašuma apgrūtinājums – zemes nomas līgums, kas noslēgts ar fizisku personu ar termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim. Izsole 2016.gada 30.jūnijā plkst. 11.00.

Izsoles_noteikumi: Jaunpils iela 1

Nekustamais īpašums „Jaunmālnieki”, Drabešu pagastā, Amatas novadā, zemes platība 4,8 ha, kadastra apzīmējums 42460020296. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 13 900,00 EUR. Nodrošinājuma nauda 10 % no zemes gabala nosacītās cenas  – 1390,00 EUR, izsoles dalības maksa 10,00 EUR. Nekustamā īpašuma apgrūtinājums – nostiprināts personālservitūts 800 m² zemes platībai par labu SIA „Latvijas Mobilais Telefons”. Izsole 2016.gada 30.jūnijā plkst. 10.00.

Izsoles_noteikumi: Jaunmālnieki

Izsoles notiks Amatas novada domē „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads LV 4101. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada pašvaldības mājas lapā www.amatasnovads.lv, vai Amatas novada domē. Tālrunis informācijai par Zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati 29266314 (Māris Timermanis), e pasts maris.timermanis@and.lv. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domes darba laikos no 2016.gada 1.jūnija plkst.09:00 līdz 2016.gada 29.jūnijam plkst. 12:00, Drabešu pagastā, „Ausmas”. Pirms pieteikšanās izsolei jāiemaksā izsoles nodrošinājums un dalības maksa pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):  SEBbanka:Kods:UNLALV2X; Konts: LV 52 UNLA 0050 0000 1330 1
vai AS Swedbanka: Kods: HABALV22; Konts: LV 41 HABA 0551 0002 8950 3.