10. novembra rīkojums Par Amatas novada pašvaldības iestāžu rīcību, lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību

Lai Amatas novadā ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību no 2020. gada 10. novembra:

 1. Tiek pārtraukta apmeklētāju pieņemšanu klātienē Amatas novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās (t. sk., pagastu pārvaldēs, izglītības iestādēs, kultūras namos, apvienotajā būvvaldē, apvienotajā bāriņtiesā, apvienotajā izglītības pārvaldē), nodrošinot pakalpojumu sniegšanu attālināti (telefons, e-pasts, latvija.lv u.c.).
 2. Bibliotēkās tiek nodrošināta individuāla apmeklētāju (izņemot vienas mājsaimniecības locekļu) apkalpošana, ievērojot epidemioloģiskās prasības (masku valkāšana, roku dezinfekcija), tiek veikta apmeklētāju reģistrācija.
 3. Kultūras iestādēm jāievēro Latvijas Nacionālā kultūras centru rīkojumus par kultūras iestāžu un amatiermākslas kolektīvu darba organizēšanu.
 4. Dzimtsarakstu nodaļai darbs tiek nodrošināts, ievērojot Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta rīkojumu.
 5. Tiek atcelti visi Amatas novada pašvaldības iestāžu rīkotie kultūras, sporta un citi publiskie pasākumi.
 6. Apmeklētājiem tiek slēgts Āraišu arheoloģiskā parka apmeklētāju centrs un kultūrvēsturiskais objektu “Ezerpils”.  Pārējā parka teritorija ir pieejama apmeklētājiem, tieši nekontaktējoties ar darbiniekiem; ieejas maksa 1,00 euro, 2020. gada 11. novembrī un 2020. gada 18. novembrī – bez maksas.
 7. Dienas aprūpes centri Līvos, Ģikšos, Ieriķos un Nītaurē apmeklētājus pieņem klātienē atbilstoši ārkārtas situācijas nosacījumiem.
 8. Aprūpes mājās vienībai pakalpojumi tiek nodrošināti atbilstoši epidemioloģiskās situācijas nosacījumiem.
 9. Nodaļu vadītājiem jāizvērtē darbiniekam noteiktie amata pienākumi un, ja tas ir iespējams, jānosaka darba pienākumu pildīšana attālināti, neatrodoties savā darba vietā. Attālinātā darba grafiks jāsaskaņo ar pašvaldības izpilddirektoru.
 10. Darba aizsardzības, civilās aizsardzības un administratīvās lietvedības nodaļai un Sociālajam dienestam jānodrošina sejas masku un individuālo aizsarglīdzekļu izsniegšana trūcīgām un maznodrošinātām personām, Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem, Dienas aprūpes centru un dienas centru apmeklētājiem.
 11. Katrai izglītības iestādei jānodrošina pedagogiem sejas maskas un individuālie aizsardzības līdzekļi. Atbildīgais par sejas masku un individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu ir izglītības iestādes vadītājs.
 12. Darba plānošanai un situācijas izvērtēšanai tiks organizētas attālinātās sapulces tiešsaistē videokonferences režīmā (Microsoft Teams) pašvaldības darbiniekiem trešdienās plkst. 10.00, izglītības iestāžu vadītājiem trešdienās plkst. 12.00.
 13. Darbiniekiem jāievēro Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktie īpašie piesardzības pienākumi personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no “Covid-19” skartās valsts vai teritorijas. Nekavējoties jāinformē nodaļas vadītājs par šo noteikumu 9. nodaļā minēto apstākļu iestāšanos.

Plašāk ar rīkojumu ir iespēja iepazīties šeit

Ar šī rīkojuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2020. gada 4. novembra rīkojums Par Amatas novada pašvaldības iestāžu rīcību, lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību

Rīkojums stājas spēkā 2020. gada 10. novembrī un ir spēkā līdz tā atcelšanai vai jauna rīkojuma izdošanai. 

Share