Amatas novada pašvaldība nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “ Pie Spilvām”

Amatas novada pašvaldība nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “ Pie Spilvām”, Skujenes pag., Amatas nov., kā pārdošanas cena sastāda 19 700 EUR.

Īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 19.08 ha ar kadastra  apzīmējumu 42780120049,  kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) 16.61 ha un lauksaimniecība (kods 0101) 2.47 ha. 2017. gada 17.janvārī nekustamā īpašuma novērtēšanu veicis sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA “INVEST-CĒSIS”, reģ.Nr.44103018948.

Nekustamais īpašums apgrūtināts ar:  Aizsargjoslu teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem 0,24 ha.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare