Kurp vedīs Drabešu Jaunās pamatskolas ceļš?

Drabešu Jaunajai pamatskolai būs tapt par uz izcilību vērstu izglītības iestādi un elitāra  kultūrizglītības centra sastāvdaļu. Lai skolas absolventi ar pamatotu lepnumu varētu teikt: “Esmu izglītību ieguvis Drabešu Jaunajā pamatskolā.” Cik tālu līdz izvirzītajam mērķim?

Par to saruna ar Drabešu Jaunās pamatskolas direktori Kristīni Paisumu.

No trim pretendentiem apstiprināšanai uz Amatas novada domes sēdi izvirzīta tieši šī pretendente  – ar atbilstošāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju, bagātīgu iepriekšējā darba pieredzi un pārliecinošāko jaunās izglītības iestādes attīstības vīzijas redzējumu.
Direktore ir sākumskolas un pamatskolas skolotāja. Viņa ieguvusi pirmsskolas un sākumskolas logopēda kvalifikāciju, apguvusi un integrējusi skolas ikdienas darbā dažādas alternatīvas mācību darba organizācijas formas un metodiskos paņēmienus. Savā maģistra darbā izstrādājusi jaunu algoritmu skolēna mācīšanās prasmju attīstībai sākumskolā.

Strādājusi par direktora vietnieci mācību jomā un pirmsskolas metodiķi – Jūrmalas Alternatīvajā skolā un direktora vietnieci studiju darbā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžā.
Kristīne Paisuma kā galveno atzīst cilvēkcentrētu izglītības pakalpojuma sniegšanu, kurā atrodas vieta gan rāmajiem, gan kustīgajiem, gan tiem, kuriem īpaši talanti vai mazliet lēnāks zināšanu un prasmju apguves temps, tādējādi nodrošinot individualizētu un kvalitatīvu mācību satura apguvi.

 

Šobrīd direktore izvirzījusi pirmās trīs prioritātes, kuras jāīsteno vienlaicīgi jau pirmajā darba gadā. Vispirms nosaucot, pirmsskolas un pamatskolas skolotāju apmācību, jo tikai ar līdera kompetencēm apveltīta personība spēs “iedegt lāpas” skolēniem dzīves prasmju, tai skaitā arī obligātā izglītības satura izzināšanā. Skolotājiem ir jāapzinās, ka “IR Latvijas zinošākās un profesionālākās komandas daļa”.

Otrkārt –  izglītības procesā jāievieš jaunas, personību pilnveidojošas darba organizācijas formas, kuras atbrīvos bērnu no nevajadzīga stresa, no bailēm kļūdīties, būt citādam, bet gan ļaus bērnam apzināties: “ko es zinu?”, mudinās atbildēt uz jautājumu: “ko es gribu zināt?” (liekot uzsvaru uz “gribu”), un, visbeidzot,veidos izpratni:“Kā es to uzzināšu?”. Tikai šādi varēsim nodrošināt lietpratībā un kompetencēs balstītu, individualizētu izglītības satura apguves procesu, atbilstoši 21.gadsimta uzstādījumiem.

Kā trešo prioritāti jaunā direktore nosauc – domāšanas maiņu. Viņa ir apņēmības pilna vadīt procesu, kurā līdzšinējā internātskola pārtop  par elitāru kultūrizglītības centru, kas  nodrošina augsta līmeņa  izglītības satura apguvi katram bērnam pēc viņa individuālajām spējām un talantiem, papildinājumā ar mūžizglītības un tālākizglītības satura piedāvājumu (mākslas un mūzikas meistarklasēm, amatniecības tradīciju saglabāšanu un prasmju pilnveidi (sadarbībā ar Amatu māju), latviskās dzīvesziņas stiprināšanu..

Sarunas noslēgumā Kristīne Paisuma sirsnīgi pasmaida un atzīst, ka nosaukusi tikai nelielu daļu no iecerēm, kas saistās ar Drabešu Jaunās pamatskolas nākotnē ejamo ceļu.

Norunājam tikties, kad direktore būs Amatas novadā nostrādājusi 100 dienas, lai runātu vēl precīzāk un plašāk gan par nākotnes vīzijām, gan jau paveikto.

Informāciju sagatavoja:
Diāna Briede

Foto: Arno Marincs

 

 

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare