Sarunas par izglītību

Pirms jaunā mācību gada uzsākšanas Amatas novada izglītības iestāžu direktori tikās sarunā ar novada vadītāju Elitu Eglīti, izpilddirektoru Māri Timermani, apvienotās izglītības pārvaldes vadītāju Dinu Dombrovsku un metodiķi Diānu Briedi.

Tika pārrunātas gan kopīgās ieceres novada attīstībā dažādās jomās, gan jaunā mācību gada prioritātes katrā izglītības iestādē. Tā, piemēram, Zaubes pamatskolas direktore Vita Krūmiņa nosauca, ka šogad viens no galvenajiem mērķiem un uzdevumiem būs skolēnu tekstpratības prasmju pilnveide, pirmsskolas grupiņu paplašināšana un gatavošanās Latvijas 100 gades svinībām. Nītaures vidusskolas direktors Māris Ķēniņš uzsvēra, ka būtisks akcents mācību darbā tiks likts uz mācību stundas efektivitātes paaugstināšanu, skolēnu uzcītību un atbildību. Plānots izveidot atpūtas stūrīti, labiekārtot rotaļlaukumus pirmsskolas teritorijā. Kā nozīmīgs faktors skolēnu personības izaugsmei un dažādu kompetenču apguvei tika nosaukta iespēja arī jaunajā mācību gadā darboties vairākos Latvijas mēroga un starptautiskos projektos. Spāres internātpamatskolas direktore Rita Bukovska akcentēja mācību darba plānošanas efektivitāti, veicinot darba vidē balstīta mācību procesa ieviešanu. Kā galveno inovāciju nosaucot – regulāru supervīziju nodrošināšanu skolotājiem, lai pasargātu pedagogus no profesionālās izdegšanas. Amatas pamatskolas direktors Indars Upīts stāstīja, ka iestādē tiks nopietni strādāts pie attīstības plāna izstrādes, pedagogu profesionālās pilnveides, plašāku individuālās pieejas nodrošināšanu gan bērniem ar mācību grūtībām, gan īpaši talantīgajiem. Direktors atzina, ka ļoti būtiski būs laiku pa laikam veikt atgriezenisko saikni, jo tā ir kā kardiogramma, kas objektīvi atklāj iestādes darbības kvalitāti. Skujenes pamatskolas direktore Anda Lukstiņa kā prioritāti jaunajam mācību gadam atzina mācību stundas kvalitātes paaugstināšanu, pilnveidojot pedagogu profesionālo kompetenci, veicot regulāru mācību stundu izvērtējumu, veidojot pedagogu grupas, kurās stundas tiks analizētas un atkal un atkal meklēti veiksmīgākie risinājumu ceļi. Arī Skujenes pamatskola iesaistījusies dažādu projektu īstenošanā, tādēļ pavasarī Skujenes pusē viesosies Latvijas UNESCO tīkla skolu pedagogi un audzēkņi.  Savukārt, Drabešu Jaunās pamatskolas direktore Kristīne Paisuma kā pirmo lielo veicamo darbu nosauca – iekšējo auditu – reālās situācijas apzināšanu iestādē, kā arī akcentēja darbu pie alternatīvo pedagoģijas virzienu ieviešanas. Viņa iepazīstināja ar tuvākajiem plāniem – jau šoruden kļūt par līderības programmas ,,FranklinCovey” treniņprogrammas pilotskolu Latvijā.

Šoruden apstiprināts arī ilgtermiņa plānošanas dokuments ,, ,,Amatas novada izglītības attīstības stratēģija 2018. – 2023. gadam”, kas balstās uz novada kopējo attīstības stratēģiju, demogrāfisko rādītāju stiprināšanu un pedagogu profesionālo pilnveidi. Šis dokuments būs pamats izglītības iestāžu attīstības un darba plānu izstrādei.

Vairākas Amatas novada skolas iestājušās brīvprātīgajā skolu tīklā ,,Atklāj savu un savas skolas kompetenci” – Amatas pamatskola, Skujenes pamatskola, Spāres internātpamatskola.

Divas skolas – Amatas pamatskola un Nītaures vidusskola piedalīsies ESF projekta 8.3.2.2 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” realizēšanā, kas nodrošinās gan pedagogu profesionālo pilnveidi, gan papildus atbalsta personāla pakalpojumu skolās, gan jaunu interešu izglītības pulciņu ieviešanu, gan dažādu pasākumu un mācību vizīšu īstenošanu. Šī projekta ietvaros plānots akcentēt dabaszinību, matemātikas, datorikas un robotikas jomas.

Visās Amatas skolās pēc novada domes iniciatīvas vairāku mācību gadu garumā tiks aktualizēta veselīgu dzīvesveidu veicinoša līnija. Šajā mācību gadā tās prioritāte būs veselīgs uzturs, galda kultūra, latviešu nacionālā virtuve un mūsu tautas ēšanas ieradumi.

Sarunas gaitā tika uzsvērti arī drošības jautājumi, kas attiecas gan uz izglītojamajiem, gan iestāžu darbiniekiem. Novada vadītāja pasniedza pateicības rakstu Darba aizsardzības, civilās aizsardzības un administratīvas lietvedības nodaļas vadītājam Jurim Suseklim par skolēnu vasaras prakses organizēšanu un darba tikuma kopšanu Amatas novadā. Šajā vasarā Amatas novadā tika nodarbināti vairāk nekā simts skolēni vecumā no 13 līdz 18 gadiem.

Sarunas noslēgumā novada vadītāja visiem klātesošajiem teica uzmundrinošu vēlējumu – strādāsim, cik labi vien spējam – un ticiet – daudzi brauks no mums mācīties, kā paveiktie darbi runā par to darītājiem.

Diāna Briede,
Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe

 

 

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare