Rudens periods Amatas novada bibliotēkās.

Novada bibliotēku vadītājas regulāri apmeklē Cēsu CB rīkotos seminārus. 27.septembrī piedalījāmies profesionālajā pieredzes braucienā uz Jaunpiebalgas  novada bibliotēkām un Raunas novada Drustu bibliotēku. Brauciena mērķis apmeklēt visu vēsturiskā Cēsu rajona novadu bibliotēkas un iepazīties ar kolēģu darbu.

4.oktobrī Nītaures, Zaubes un Ģikšu bibliotēku vadītājas apmeklēja Latvijas vēstures un novadpētniecības portāla Historia.lv un Valmieras muzeja kopīgi rīkoto semināru “Novadpētnieku mācības”, kas notiek projekta “Kas pagātni pētī, nākotni svētī” ietvaros. Šo mācību mērķis – celt novadpētnieku zināšanu līmeni un darba kvalitāti, popularizējot Historia.lv kā novadpētniecības materiālu publicēšanas un novadpētnieku sadarbības platformu, veidojot izpratni par Vidzemes kultūrvēstruriskās ainavas un kultūras pieminekļu daudzveidību, kā arī sniegt praktiskus padomus novadpētniecības materiālu krājuma veidošanā. Pēc semināra tā organizētājs Valters Grīviņš ieradās Amatas pagastā un kopā ar Daci Lāci apsekoja senkapus un svētvietas. Šī pieredze palīdzēs Dacei piedalīties Melānijas Vanagas muzeja un senioru biedrības “Dzīvesprieks” realizētajā projektā par pagasta mājvietu vēsturi, izzinot svētvietu un arheoloģisko apbedījumu vietas.

Zaubes bibliotēkas vadītāja Tamāra Miķelsone piedalījās Vidzemes novadu Bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 16.konferencē “Pedagoģiskās pieejas kompetenču attīstībai bibliotēkā”. Mērķis – uzzināt jaunas idejas, ko pielietot bērnu lasīšanas veicināšanai.

Savukārt Ģikšu bibliotēkas vadītāja Dace Lāce 3. novembrī Valmieras integrētajā bibliotēkā apmeklēja mācību semināru “Ievads medijpratībā”. Piem. tika apskatītas tēmas par bibliotekāru kā medijpratības mediatoru un par sociālo mediju lomu sabiedrības dzīvē un citas.

Zaubes, Nītaures un Ieriķu bibliotēkas no 13.-19.novembrim piedalījās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā. Nedēļas tēma bija ‘’Ziemeļu salas”. Šogad tika akcentēta Somijas 100 gadu jubileja, izvēloties lasījumiem literatūru, kuru sarakstījuši autori no Somijas. Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tika iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. Zaubē 15.novembrī notika Rīta stundas lasījumi 1.-6.klasei. Ieriķos….. Tika lasīta soma Mauri Kunnasa grāmata “Bagātību sala”, kas ir Roberta Luīsa Stīvensona klasiskā pirātu stāsta jauns pārstāsts. Pēc tam mazie pirāti  varēja doties paši meklēt dārgumus, izspēlējot klasisko galda spēli “Bagātību sala”. Ieriķos 16.novembrī Amatas pamatskolas bērni Krēslas stundā satikās bibliotēkā, kas bija iekārtota pirātu noskaņās, un sveču gaismās lasīja  iepriekš minēto grāmatu. Pasākums notika sadarbībā ar Amatas pamatskolas bibliotēku.

Līvu bibliotēka. Rudens iesākās ar Dzejas dienām. Uz bibliotēku tika aicināti Drabešu Jaunās skolas 1. un 2.klašu skolēni. Pirmās klases skolēni apskatījās dzejoļu grāmatu izstādi “Dzejas svētki”., nodeklamēja kādu dzejoli vai tautas dziesmu. Savukārt 2.klases bērni paši izvēlējās dzejoļu grāmatu, no kuras nolasīt dzejoli un pārrunāt izlasīto. Dzejas dienas ietvaros bibliotēku apmeklēja arī bērnudārza grupu bērni. Vecākās grupas bērni piedalījās Mārtiņdienas svinībās. Viņi gāja rotaļās, uzdeva mīklas un paši centās atminēt bibliotekāres sagatavotās mīklas.

Septembrī, sadarbībā ar novada pašvaldību,Sabiedrības veselības veicināšanas projekta ietvaros Līvu bibliotēkā notika nūjošanas teorētiskā un praktiskā apmācība.

Tuvojoties Latvijas 99.gadadienai, bibliotēkā varēja apskatīt literatūras izstādi “Daudz laimes, Latvija!”. 17.novembrī notika Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts “Tepat ir viss…” Elitas Upes un Indara Grasberga izpildījumā.

Zaubes bibliotēka. Rudenī bibliotēkā viesojās pirmsskolas 5-6 gadīgie bērni uz “Pirmo iepazīšanos ar bibliotēku”. Notika bibliotekārā stunda “Kur dzīvo grāmatas?” Regulāri tiek veidotas izstādes: Reprodukciju izstāde “Rudens Vilhelma Purvīša daiļradē”; literatūras izstādes “Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam – 150” ,“Grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam Albertam Kronenbergam – 130” , “Tev dzīvot mūžam, Latvija, Tu tēvzeme, mums Dieva dotā! (Plūdons)”, materiālu izstāde par novadniekiem – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. Zaubes pamatskolā sadarbībā ar bibliotēku uzsākta jauna lasīšanas programma “Skaļās lasīšanas sacensības”. Pašlaik 11-12 gadus veci 5.-6.klašu skolēni gatavojas pirmās kārtas konkursam .

Nītaures bibliotēka. Maira Prikule apmeklēja semināru “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”. Saistot ar Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu Nītaurē bija apskatāma izstāde “Lielas zivis, mazas zivis”. Bibliotēkas vadītāja aktīvi iesaistās kultūras nama un jauniešu organizācijas  “Nītaureņi” rīkotajos pasākumos.

Ģikšu bibliotēka. Bibliotēkā viesojās Amatas pamatskolas pirsskolas iestādes vecākās grupas bērni, lai iepazītos ar bibliotēku un “Bērnu Žūrijas ” grāmatām. Viņi tiks gaidīti decembrī uz tikšanos ar bibliotēkas Rūķi Zaķi. Iekārtotās izstādes: Jānim Jaunsudrabiņam – 140, Eduardam Veidenbaumam – 150, Lijai Brīdakai – 85, Anitas Tinusas sauso ziedu kompozīcijas, Amatas novads Daces Lāces dabas fotogrāfijās.

Ieriķu bibliotēka. Septembrī tika iekārtota Ilgvara Ciņa dāliju izstāde. Šeit bija skatāma arī Cēsu Vēstures un mākslas muzeja veidota izstāde “Eduardam Veidenbaumam – 150”.

Skujenes bibliotēka. Ar septembri sākusi strādāt jauna bibliotēkas vadītāja Ieva Palkavniece. Kā jau katru rudeni Skujenē norisinājās rokdarbu nodarbības, kurš bija apmeklēts pasākums. Pašlaik bibliotēkā skatāma rokdarbnieču izstāde “Skujene krāsainos rakstos”. Liels paldies cītīgākajiem lasītājiem Veltai Priedniecei, Vizmai Rauzai, Uldim Zeltiņam un visiem Sērmūkšu un Skujenes iedzīvotājiem , kas apmeklē bibliotēku.

Novadu bibliotēku vadītājas regulāri iegādājas jaunas grāmatas. Ja runājam par pieprasītāko grāmatu topu bibliotēkās, tad visvairāk tiek lasītas Daces Judinas grāmatas. No ārzemju autoriem vispopulārākā ir Lūsinda Railija.

Zaubes bibliotēkas vadītāja Tamāra Miķelsone novēl visiem sirds siltus un mīļus Ziemassvētkus un lasāmvakariem bagātu Jauno gadu! Arī pārējās bibliotēku vadītājas pievienojas šim vēlējumam.


Man nevajag zelta dzirkstis
Brīnumu svecītēs.
Es brienu baltu sniegu
Klusuma kupenās.
Tik daudzi nāk man pretī,
Mans smaids viņus sveicina,
Tikai vārdi paliek pie manis,
Sirds kautrībā glabāti.
Esiet laimīgi, dzīvojiet balti,
Domās, darbos un mīlestībā!
To klusībā šovakar vēlu
Katram, kas pretī nāk.
Manā pilī svecīte viena
Deg zaļā egles zarā,
Pie balta galda goda vietā
Sēž klusums un mīlestība.
/M. Stepēna/

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare