Par Amatas novada pašvaldības 2018.gada budžetu

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamats un finanšu instruments, ar kuru tā  nodrošina   savu   autonomo  funkciju   izpildi,   kā   arī   veic   ekonomisko  un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Amatas novada pašvaldības budžets 2018.gadam izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, ”Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu likumos, LR Ministru kabineta noteikumos un citos likumdošanas aktos izvirzītās prasības.

Šī gada budžetu raksturo galvenās prioritātes: pašvaldībā esošo visu izglītības iestāžu funkciju nodrošināšana līdz 2017./2018.mācību gada beigām, izdevumu palielināšana neatliekamām sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai sabiedrības daļai, Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projektu realizācija.

Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus).

Budžeta ieņēmumi

Amatas novada pašvaldības 2018.gada kopbudžeta  ieņēmumi plānoti  EUR 8 270 402 apmērā, kas sadalīti divās lielās grupās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi EUR 7 940 198 un pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi EUR 330 204.

Pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada ieņēmumi plānoti 7 940 198 EUR apmērā. Pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums ir 4.9 %, salīdzinot ar 2017.gada budžetā plānotajiem ieņēmumiem.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido: nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem un ieņēmumiem no pašvaldību īpašuma pārdošanas; transfertu ieņēmumi  no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi. 2018.gadā Amatas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti EUR 3 539 508 jeb par 0.3 % vairāk kā plānoti 2017.gada budžetā.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim ( 86.6 %) un nekustamā īpašuma nodoklim (13.4 %). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 3 063 958 jeb par 1.1% vairāk kā 2017.gada budžetā. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir plānoti EUR 475 550 jeb par 0.5 % vairāk nekā 2017.gada budžetā.

Nenodokļu ieņēmumus 2018.gadā plānots iekasēt 159 450 EUR apmērā jeb par 13.8 % vairāk kā 2017.gadā. Šos ieņēmumus veido procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašumu pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumu palielinājumu galvenokārt veido plānotie ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas.

Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) 2018.gadā plānoti EUR 3 778 521 jeb par 11.5 % vairāk nekā 2017.gadā.  Ieņēmumi no valsts budžeta plānoti EUR 3 200 329. Ieņēmumi no citām pašvaldībām EUR 578 192.

Budžeta iestāžu ieņēmumi 2018.gadā plānoti EUR 462 719 jeb 4.8 % vairāk kā 2017.gadā. Šos ieņēmumus –  17.1 % jeb EUR 79 165  ir plānots iekasēt par izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem, 5.9 % jeb EUR 27 102  par nomu un īri un 77 % jeb EUR 356 452 par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ietver īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļu avotus – dabas resursu nodokli, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu fondam.

Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi 2018.gadā  paredzēti EUR 330 204 apmērā, kas ir  par 0,5 % vairāk nekā 2017.gadā plānotie budžeta ieņēmumi. Autoceļu fonda ieņēmumi šajā gadā ir plānoti EUR 300 204, kas ir tikpat kā 2017.gada budžetā, ieņēmumi no dabas resursu nodokļa ir plānoti EUR 30 000 jeb par 6,3 % vairāk kā 2017.gadā.

Budžeta izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas un nodrošinot pašvaldības attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus.

Amatas novada pašvaldības 2018.gada kopbudžeta izdevumi  plānoti EUR  8 596 210 apmērā un atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem, attiecīgi , EUR 8 399 044 un EUR 197 166.

Pamatbudžeta 2018.gada izdevumi  plānoti 8 399 044 EUR apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums ir par 13 % salīdzinot ar 2017.gada budžeta plānotajiem izdevumiem. Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās (pavisam tās ir desmit) funkcionālajās kategorijās.

 

Vispārējiem valdības dienestiem apstiprināts finansējums EUR 640 346 apmērā. Šajos izdevumos ietilpst izpildvaras institūcijas, pašvaldības parāda procentu maksājumi.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Amatas novada pašvaldības nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina administrācija. Izpildvaras, Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai 2018.gadā plānoti izdevumi EUR 610 863, kas ir par 4.1 % vairāk kā 2017.gadā.

Iepriekšējos un kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu nomaksai 2018.gadā plānots izlietot EUR 29 483.

Vispārējo valdības dienestu  izdevumu īpatsvars pamatbudžetā 7.6 %.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai budžetā paredzēti EUR 61 109 jeb 0.7 % no kopējiem izdevumiem, kas ir par 7.9 % vairāk nekā plānots 2017.gada budžetā.

Ekonomiskajai darbībai no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt EUR 730 342 jeb 8.7% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 9.1 % mazāk nekā plānots 2017.gada budžetā. Samazinājumu sastāda pabeigtais projekts Cecīļu ielas rekonstrukcija.

Vides aizsardzībai 2018. gada budžetā plānoti EUR 15 000 jeb 0.2 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir  vienāds ar izdevumiem 2017.gada budžetā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti EUR 1 228 029 jeb 14.6 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 22.8% vairāk nekā 2017.gadā. Palielinājumu sastāda NAI izbūve Drabešos, līdzfinansējums ūdens un kanalizācijas pieslēgumiem DK Agras teritorijā, Zaubes ciema dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana-projektēšana.

Funkcijai Veselība pamatbudžetā ir plānoti EUR 40 071 jeb 0.5 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumus sastāda projekts “ Vietējās sabiedrības vaselības veicināšanas, slimību profilakses pasākumu īstenošana Amatas novadā”.

Funkcijai Atpūta, kultūra, reliģija pamatbudžetā ir plānoti EUR 877 281 jeb 10.4 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 42.1 % vairāk kā 2017.gadā. Palielinājumu veido projekts “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”.

Izglītības funkcijas finansēšanai  budžetā ir plānoti EUR 4 305 811  jeb 51.3 %, kas ir par 7.3 % vairāk nekā 2017.gada budžetā. Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai plānotas 8 mēnešu periodam.

Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzētais finansējums EUR 501 055  jeb 6 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 10.6 % vairāk nekā 2017.gadā.

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa, skaidras naudas, depozītu apjoma izmaiņas. Amatas novada pašvaldības pamatbudžetā ir iekļautas plānotās kredīt saistības ar Valsts kasi EUR 501 117 – projektiem “Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā- Drabešu Jaunajā patskolā – Līvu ēkā” EUR 257 187,” Telpu grupas vienkāršota atjaunošana Drabešu Jaunajā pamatskolā Drabešu pagastā Amatas novadā” EUR 243 930.

Kredītu pamatsummu atmaksai plānoti EUR 639079.

Speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 197 166 apmērā.

2018.gadā autoceļu ( ielu ) fonda līdzekļi ir plānoti izlietot EUR 150 564  apjomā jeb 76.4 % no kopējiem speciālā budžeta izdevumiem, kas ir par 43.5 % mazāk nekā 2017.gadā. Jo ir palielinājusies finansēšanas daļa.

Finansēšanas daļu veido aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa, skaidras naudas, depozītu apjoma izmaiņas.

Kredītu pamatsummu atmaksai plānoti EUR 174462.

Dabas resursu nodokļa līdzekļus ir plānots izlietot EUR 44 458  apjomā jeb 22.5 % no kopējiem speciālā budžeta izdevumiem, kas ir par 27.6 % mazāk nekā 2017.gadā.

Pārējā speciālā budžeta līdzekļus ir plānots izlietot EUR 2144 apjomā jeb 1.1 % no kopējiem speciālā budžeta izdevumiem.

 

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare