Zemes noma “Līvānu dārzi”, Nītaures pagasts

Informācijas publiskošana par iznomājamajiem zemesgabaliem, atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):

Nosaukums un adrese  – “Līvānu dārzi”, Nītaures pag., Amatas nov.

Kadastra Nr.4268 006 0340

Platība- 1,28 ha.

Nomas tiesības uz lauksaimniecības zemi.

Nomas līgums un termiņš –  Pieci gadi.

 

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare