Amatas novada pašvaldība izsludina cērtama kokmateriāla izsoli

Izsolāmā manta: cērtams kokmateriāls (koki) autoceļa V317  “Asaru ezers”- Melturi 6,5- 6,9 km. nodalījuma joslā, Amatas novada Spāres apdzīvotajā vietā,  kopapjomā 163 koki.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles dalībnieki pirms izsoles var apskatīt izsolāmo kokmateriālu dabā no 2018.gada 12.jūlija līdz 2018.gada 2.augustam, iepriekš sazinoties ar Komunālās nodaļas vadītāju Guntaru Pīpkalēju, mobilais tālrunis:25639507.

Kustamās mantas izsoles sākumcena 1.00 EUR bez PVN.

Izsoles dalības maksa: 50.00 EUR.

Izsole 2018.gada 3.augustā pulksten 14:00.  Amatas novada domē „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads LV 4101.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, vai Amatas novada domē.
Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domes darba laikā līdz 2018.gada 3.augustam pulksten 12:00, Drabešu pagastā, „Ausmas”.

Pirms pieteikšanās izsolei jāiemaksā izsoles dalības maksa Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):
SEB banka:Kods:UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
vai
AS Swedbanka: Kods: HABALV22; Konts: LV41HABA0551000289503.

Noteiktais izsoles solis: 250.00 EUR.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare