Paziņojums par saistošo noteikumu atcelšanu

Amatas novada pašvaldība paziņo, ka 2018.gada 20.jūnijā apstiprināti saistošie noteikumi Nr.6 (protokols Nr.8 1.§) “Par Amatas novada 2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.2 “Par Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.-2024.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” atcelšanu”. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības interneta mājaslapas vietnē http://www.amatasnovads.lv/teritorijas-attistiba/teritorijas-planojumi/.

FacebookTwitterGoogle+Google GmailWhatsAppViberLinkedInPrintShare