4. novembra rīkojums par Amatas novada pašvaldības iestāžu rīcību, lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid- I 9” izpaltību!

Lai Amatas novadā ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību no 2020. gada 4. novembra:

 1. Daļēji tiek pārtraukta apmeklētāju pieņemšanu klātienē Amatas novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās (t. sk., pagastu pārvaldēs, izglītības iestādēs, bibliotēkās, kultūras namos, apvienotajā būvvaldē, apvienotajā bāriņtiesā, apvienotajā izglītības pārvaldē), iespēju robežās tiek nodrošināta pakalpojumu sniegšanu attālināti (telefons, e-pasts, latvija.lv u.c.). Apmeklētāji tiek pieņemti pēc iepriekšējas pieteikšanās pie konkrētā darbinieka, ievērojot epidemioloģiskās prasības (masku valkāšana, roku dezinfekcija), tiek veikta apmeklētāju reģistrācija.
 2. Pēc respiratoru saņemšanas Darba aizsardzības, civilās aizsardzības un administratīvās lietvedības nodaļa nodrošinās respiratoru izdali visiem pašvaldības darbiniekiem.
 3. Tiek atcelti visi Amatas novada pašvaldības iestāžu rīkotie kultūras, sporta un citi publiskie pasākumi.
 4. Apmeklētājiem tiek slēgts Āraišu arheoloģiskā parka apmeklētāju centrs un kultūrvēsturiskais objekts “Ezerpils”. Pārējā parka teritorija ir pieejama apmeklētājiem, tieši nekontaktējoties ar darbiniekiem. Ieejas maksa parka teritorijā ir 1,00 euro, 2020. gada 11. novembrī un 2020. gada 18. novembrī – bez maksas.
 5. Dienas aprūpes centriem Līvos, Ģikšos, Ieriķos un Nītaurē apmeklētāji tiek pieņemti klātienē atbilstoši epidemioloģiskās situācijas nosacījumiem.
 6. Aprūpes mājās vienībai pakalpojumi tiek nodrošināti atbilstoši epidemioloģiskās situācijas nosacījumiem.
 7. Nodaļu vadītāji izvērtēs darbiniekam noteiktos amata pienākumus un, ja tas ir iespējams, noteiks darba pienākumu pildīšanu attālināti, neatrodoties savā darba vietā.
 8. Darbiniekiem jāievēro Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos īpašos piesardzības pienākumus personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no “Covid-19” skartās valsts vai teritorijas. Nekavējoties jāinformē nodaļas vadītāju par šo noteikumu 9. nodaļā minēto apstākļu iestāšanos.

  Plašāk ar rīkojumu ir iespēja iepazīties ŠEIT

   

  Ar šī rīkojuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2020. gada 19. oktobra rīkojums Nr. 3-4/2020/359 “Par Amatas novada pašvaldības iestāžu rīcību, lai ierobežotu koronovīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību”.

   

  Rīkojums stājas spēkā 2020. gada 4. novembrī un ir spēkā līdz tā atcelšanai vai jauna rīkojuma izdošanai!

 

Share