Amatas novada administratīvo pārkāpumu protokolu salīdzinājums

  2018/2019 2019/2020
Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli 5 6
Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos (LAPK 51.p. 2.d.) 1
Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu (LAPK 51.2 p. 1.d.)
Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu (atkārtoti gada laikā) (LAPK 51.2 p. 2.d.)
Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK 75.p. 1.d.)
Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā (LAPK 75. p. 2.d.)
Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu (LAPK 106.p. 1.d.) 5 5
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums (LAPK 106.p. 2.d.)
Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem vai dzīvnieku nogalināšanas prasību pārkāpšanu (LAPK 106.1 p.)
Par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora, dzīvnieku neidentificēšanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā (LAPK 107.p. 1.d.)
Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, kā arī ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu (LAPK 140.p.2.d.)
Par ceļu zemes nodalījums joslas piegružošanu vai piesārņošanu, kā arī materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas (LAPK 140.p. 3.d.)
Par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms) (LAPK 167. p.)
No tiem par Amatas novada saistošo noteikumu neievērošanu: 0 0
Saistošie noteikumi Nr. 4

“Par sabiedrisko kārtību Amatas novadā”

Saistošie noteikumi Nr. 3

“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Amatas novadā”

2018/2019 2019/2020
Saņemti un izskatīti personu iesniegumi 53 87
Izteikti aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem 22 42
Nosūtīti brīdinājumi par nesakoptajiem īpašumiem 4 14
Nosūtīti brīdinājumi par kūlas veidošanos 0 15
Nosūtīti brīdinājumi par latvāņu izplatību 5 15
Nosūtīti brīdinājumi par zāģbaļķu krautuves izveidošanos ceļa zemes nodalījuma joslā 2 4
Nosūtīti brīdinājumi par nepieciešamību noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu 11 41
Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā 15 28
Veikti izglītojošie pasākumi mācību iestādēs 9 31
Sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu 0 4
Sadarbība ar Amatas novada Bāriņtiesu un/vai Sociālo dienestu 12 19
Sadarbība ar būvvaldi 2 14
Sadarbība ar Valsts policiju 7 5
Sadarbība ar Valsts policijas Ceļu policiju (transportlīdzekļu vadītāju nodošana CP kompetencē 0
Sadarbība starp Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 4 11
Personu nogādāšana Valsts policijā 1 2
Personu nogādāšana dzīves vietā vai patversmē 6 5
Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nogādāšana dzīvnieku patversmē 27 41
Izdalītas gaismu atstarojošas vestes 0 0
Personām nogādāti atrastie dokumenti 1 0
Amatas novada administratīvās lietvedības inspektors ir saņēmis  –  telefona zvanus/izsaukumus, no tiem: 155 280
Par klaiņojošiem, pieklīdušiem, pamestiem dzīvniekiem 36 31
Par sabiedriskās vietās guļošām personām 3 6
Par alkoholisko dzērienu lietošanu un personu atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskās vietās 6 19
Par konfliktiem ģimenē 5 15
Par kaimiņu konfliktiem 12 27
Par transportlīdzekļiem, kas novietoti, pārkāpjot Ceļu Satiksmes Noteikumu prasības 4 16
Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā 0 0
Par atstātiem transportlīdzekļiem 3 5
Par transportlīdzekļa mazgāšanu daudzīvokļu nama pagalmā 0 0
Par agresīvu transportlīdzekļa vadīšanu 2 3
Par ceļu satiksmes negadījumiem 0 0
Par darbībām, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru 23 29
Par nepiederošu personu atrašanos īpašumā 15 7
Par nepiederošu personu mēģinājumu iekļūt svešā īpašumā 2 2
Par kautiņiem 4 5
par aizdomīgām personām 4 8
par bez uzraudzības atstātām personām 0 0
par bojātu ceļa zīmi 0 0
par “bedrītēm”, ceļa segumu 0 2
par īpašuma bojāšanu 2 4
par tirdzniecību bez atļaujas 0 3
par pirotehnikas izmantošanu 0 0
Par smēķēšanu neatļautās vietās 0 11
Par ubagošanu 0 0
Par suicīda mēģinājumu 0 0
Par palīdzību NMPD 0 0
Par palīdzību VUGD 0 8
Par palīdzības sniegšanu 7 8
Par ugunsgrēku izcelšanos 0 0
Par sīko huligānismu 4 3
Par atrastām lietām 1 4
Par zādzībām 0 0
Par smakām 0 0
Par pazudušu personu 0 0
Par mirušu personu 0 0
Par pazaudētiem dokumentiem 0 0
Par dedzināšanu (piemēram, atkritumu vai ugunskuru) 3 18
Par nesakārtotu īpašumu 12 17
Par nesaskaņotiem būvdarbiem 2 14
Par liegumu izmantot servitūta ceļu 3 4
Par kokmateriālu krautuvēm 1 7
Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem 0 2
Par atrastu munīciju, sprādzien bīstamiem priekšmetiem 1 2
Par nesaskaņotu reklāmu 0 0
Par iespējamo malumedniecību 0 0

Neskatoties uz to, ka daži rādītāji ir palielinājušies, kopējā situācija novada teritorijā ir nedaudz uzlabojusies.

Rādītāju aktivitātes palielinājumu varētu izskaidrot ar iedzīvotāju aktīvāku iesaistīšanos un ziņošanu par iespējamajiem pārkāpumiem.

Informāciju sagatavoja:
Andris Bitainis
Amatas novada pašvaldības
administratīvas lietvedības inspektors

 

Share