Aicinām veikt latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus!

Amatas novada pašvaldība aicina zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru teritorijas ir invadētas ar latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden), iesaistīties latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanā, lai nepieļautu latvāņu izziedēšanu, sēklu nogatavošanos. Zemes īpašniekiem vai apsaimniekotājiem latvāņi jāapkaro ne tikai lauksaimnieciskās ražošanas teritorijās, bet arī mežmalās, mežos un ceļmalās.

Pašvaldība pateicas visiem zemju īpašniekiem, kuri veic latvāņu ierobežošanas pasākumus, jo tikai kopīgiem spēkiem iespējams ierobežot to tālāku izplatību.


Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
Septītā nodaļa
Administratīvie pārkāpumi vides, vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzībā

51.2 pants. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšana

Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no piecsimt septiņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

 

Ja konstatējat, ka kaimiņš neveic šo augu sugu ierobežošanas pasākumus, lūdzam sazināties ar Amatas novada pašvaldības administratīvās lietvedības inspektoru Andri Bitaini, zvanot pa tālr. 28675268 vai rakstot uz e-pastu andris.bitainis@amatasnovads.lv.

Informāciju sagatavoja:
Teiksma Riekstiņa,
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore

Share