Amatas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu Amatas novada Spārē

Amatas novada pašvaldība 2019.gada 26.aprīlī ir noslēgusi vienošanos par projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē” (projekts nr. 9.3.1.1/18/I/018) īstenošanu, kas tiks realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Projekta īstenošanas ilgums ir 18 mēneši.

Projektā ietvaros tiks:

  • izveidots Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Aktivitātes rezultātā tiks sniegts sociālās rehabilitācijas pakalpojums 18 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.
  • izveidots grupu dzīvokļa Aktivitātes rezultātā tiks jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 10 vietas grupu dzīvokļa pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • izveidots dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem Aktivitātes rezultātā tiks jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 12 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • izveidotas specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Aktivitātes rezultātā tiks jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 10 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Projekta iesniegumā iekļautie kopējie izdevumi ir 373 889,21 EUR, no tiem projekta attiecināmie izdevumi ir 373 889,21 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 208 053,65 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 9833,66 EUR.

"Šis/ī [dokuments/raksts/publikācija/mājaslapa/sociālo mediju konts vai vietne/ u.tml.] atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu."
Share