Amatas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par uzņēmējdarbībai būtiskas infrastruktūras attīstību Drabešu pagasta Ieriķos

Amatas novada pašvaldība 2019.gada 14.novembrī ir noslēgusi vienošanos par projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķos” īstenošanu, kas tiks realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības” ietvaros.

Projektā plānotas investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā Ieriķos – Lielās ielas seguma atjaunošana un Cecīļu un Kumadas ielas krustojuma pārbūve, kas ietver arī pievienojuma pārbūvi valsts galvenajam autoceļam A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene). Esošajā situācijā pievienojums Valsts galvenajam autoceļam A2 nenodrošina drošu smagā transporta pagriešanos uz Kumadas ielu, kā arī Cecīļu un Kumadas ielas krustojums šobrīd ir ļoti plašs, un tajā nav nodrošināta transporta un gājēju satiksmes drošība.

Projektu plānots īstenot 2020.gadā, paredzot, ka izveidotās un uzlabotās infrastruktūras rezultātā labumu gūs vismaz 6 mazie un vidējie uzņēmēji, tiks izveidotas 10 jaunas darbavietas un nodrošinātas 416 197,41 EUR privātas investīcijas. Šos rezultātus plānots sasniegt līdz 2023. gada 31. decembrim, un to sasniegšanā būtiska loma ir SIA “Ekju”, kas jau līdz šim ir veicis apjomīgas investīcijas savās ražotnēs, tādējādi nodrošinot nepieciešamos rādītājus šī projekta īstenošanai.

Projekta kopējas izmaksas plānotas 483 980,85 EUR apmērā, no kuram 409 637,33 EUR ir ERAF finansējums un 18 072,24 EUR ir valsts budžeta dotācija pašvaldībai.

 

Informāciju sagatavoja:
Zane Pīpkalēja
Amatas novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Tālr. 29152186

 

Share