Amatas novada pašvaldība izsludina

Nekustamā īpašuma “Skalbes”, kadastra Nr.42420050308, Amatas pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 1.28ha ar izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2019.gada 4.janvārī plkst.10:00, Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski (e-pasts: maris.timermanis@amatasnovads.lv), līdz 2019.gada 3.janvārim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 2300 EURO. Nodrošinājuma nauda – 230 EURO. Izsoles solis – 200 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301,
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503.

Izsoles noteikumi šeit

NĪ “Skalbes” vērtējums un dati: šeit

Share