Amatas novada pašvaldība izsludina


Nekustamā īpašuma “Juriņi”, kadastra Nr.42460040176, Drabešu pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 0,6717 ha ar izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām un izmantošanu, kā arī nekustamā īpašuma apskati pa tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2019.gada 29.janvārī plkst.10:00, Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagastā, Amatas novadā. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski (e-pasts: maris.timermanis@amatasnovads.lv), līdz 2019.gada 28.janvārim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 1800 EURO. Nodrošinājuma nauda – 180 EURO. Izsoles solis – 200 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301,
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503.

Izsoles noteikumi: šeit

NĪ “Juriņi” vērtējums un dati: šeit

Share