Amatas novada pašvaldība izsludina

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Meža Ausmas”, kadastra Nr.42460050332, Drabešu pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 19,68 ha un mežaudzi izsoli.

Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2019.gada 29. martā plkst.10:00, Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecībuvai elektroniski uz e-pastu: maris.timermanis@amatasnovads.lv līdz 2019.gada 27.martam, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 180 000 EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i.,18 000 EURO. Izsoles solis – 1000 EURO. Izsoles dalības maksa – 100 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503.I

Share