Amatas novada pašvaldība izsludina

Nekustamā īpašuma “Spriguļi”, kadastra Nr.42420040112, Amatas pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 0,3219 ha izsoli.

Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 26386581(Gints Bauers).

Izsole notiks 2019.gada 5. aprīlī plkst.10:00, Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var ieniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski uz e-pastu: maris.timermanis@amatasnovads.lv līdz 2019.gada 4.aprīlim, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 700 EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i.,70 EURO. Izsoles solis – 100 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr.90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV 41 HABA0551000289503

Izsoles noteikumi: šeit
NĪ “Spriguļi” vērtējums un dati: šeit

Share