Amatas novada pašvaldības administratīvie darbinieki un domes deputāti ir apguvuši jaunas prasmes investīciju piesaistē

Amatas novada pašvaldības administratīvie darbinieki un domes deputāti ir apguvuši jaunas prasmes investīciju piesaistē

Kopš septembra beigām 26 Amatas novada pašvaldības darbinieki un domes deputāti četru nedēļu garumā tikās ik ceturtdienu, lai paaugstinātu savas zināšanas par novada attīstību un investīciju piesaisti, īstenojot ES un citu ārvalstu finanšu intrumentu projektus.

Katras apmācības notika savā pagastā – Drabešos, Skujenē, Zaubē un Nītaurē. Pirmajās apmācībās dalībnieki iepazinās ar jau apzinātajiem Amatas novada resursiem, mācījās domāt radoši un inovatīvi, kā arī iepazinās ar Latvijas laukos īstenotajiem projektiem. Nākošajās apmācību reizēs Skujenē un Zaubē apmācību dalībnieki izmantojot vairākas neformālās izglītībs metodes un darbu grupās strādāja pie konkrētām investīciju idejām, no kurām Zaubes ideja – bērnu vasaras nometnes guva ļoti praktiskas aprises un apmācību laikā radītā idejas dzīvotspēja izpaudīsies kā projekta pieteikuma sagatavošana Sorosa fonda izsludinātajā konkursā. Savukārt pēdējo apmācību laikā Nītaurē dalībnieki iepazinās ar uzņēmēju pieredzi un iespējām, kā pašvaldība var sadarboties ar uzņēmējiem, veicinot novada attīstību, izaugsmi un konkurētspēju.

Pēc apmācībām darbinieki veica ar apmācību procesa novērtēšanu, kur būtiskākās atziņas bija saistītas ar to, ka šādas apmācības ļauj novada darbiniekiem labāk iepazīt vienam otru, tāpat labāk iepazīt deputātus. Kā pozitīvs aspekts tika minēts arī tas, ka mācības notika dažādās vietās un darbinieki iepazina labāk arī novadu kopumā. Viennozīmīgi tika atzīts, ka šādas apmācības pašvaldības darbiniekiem un deputātiem ir nepieciešamas arī turpmāk, jo ļauj ne tikai radoši paskatīties uz jau ierastām lietām, bet arī sniedz jaunas zināšanas par projektiem un attīstību, kas notiek ne tikai lokālā līmenī, bet arī reģionālā un starptautiskā.

Projekts „Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/087/65) tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir 7050,06 LVL. 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Share