Amatas novada pašvaldības kustamās mantas – piekabes autovedēja RYDWAN EURO B2600, reģ. Nr. P9112, atkārtotās izsoles noteikumi

Amatas novada pašvaldība izsludina kustamās mantas – piekabes autovedēja RYDWAN EURO B2600, reģ. Nr. P9112, atkārtoto izsoli.

Atkārtotās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāku informāciju par izsolāmo kustamo mantu iespējams uzzināt, sazinoties ar Amatas novada pašvaldības darbinieku Juri Susekli, tālrunis 27867353.

Atkārtotā izsole notiks 2020. gada 18. septembrī plkst. 10:00 Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi vai elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu ar dokumentiem, kā arī ar pilnvarotās personas starpniecību Amatas novada domē līdz 2020. gada 16. septembrim plkst. 17.00, e-pasts: maris.timermanis@amatasnovads.lv.

Kustamās mantas sākumcena 1300,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no izsolāmās mantas nosacītās cenas, t.i., 130,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājuma naudu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242): SEB banka: kods: UNLALV2X; konts: LV52UNLA0050000013301 vai AS Swedbank: kods: HABALV22; konts: LV41HABA0551000289503.)

Atkārtotās izsoles noteikumi

RYDWAN EURO B2600 novērtējums

Share