Apmaksātas pusdienas trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolniekiem

Amatas novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka no 2011. gada 17. janvāra trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolniekiem ir iespēja saņemt pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas izglītības iestādēs.

Brīvpusdienas tiek piešķirtas atbilstoši Amatas novada pašvaldības 2009. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr. 25 „Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” izvirzītajām prasībām.

Pabalsta pieprasītājiem jāgriežas pie pagasta pārvalžu sociālā darba speciālistiem.

Share