Apspriede par gājēju celiņu Nītaurē pie pagasta pārvaldes ēkas

Amatas novada pašvaldība aicina ikvienu interesentu uz apspriedi par gājēju celiņa iespējamo novietojumu pie Nītaures pagasta pārvaldes ēkas.

Apspriede notiks 27. novembrī plkst. 15:00 Nītaures pagasta pārvaldes telpās.

Ar projektētāja izstrādāto plānu iespējams iepazīties šeit:

Viedokli par gājēju celiņu un tā novietojumu var izteikt arī elektroniski, sūtot e-pastu uz adresi nitaure@amatasnovads.lv līdz 27. novembra plkst.17:00

 

Amatas novada pašvaldības 17.10.2019. saņemtā atbilde no VAS “Latvijas Valsts ceļi”

Par gājēju ceļa izbūvi gar a/c P3 Nītaurē

VAS “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā – LVC) ir saņemta un izskatīta Jūsu vēstule, kurā lūgts izbūvēt gājēju ceļu Nītaurē gar valsts reģionālo autoceļu P3 Garkalne – Alauksts pēc Amatas novada pašvaldības pasūtītā būvprojekta “Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu P3 Garkalne – Alauksts posmā no īpašuma “Noliktava 2” līdz krustojumam ar autoceļu P32 Augšlīgatne – Skrīveri, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads”.

LVC iepazinās ar būvprojekta dokumentāciju. Rasējumos redzams, ka projektētā gājēju ceļa trase atsevišķās vietās paredzēta uz privātām zemēm. Ņemot vērā, ka LVC veiktā būvniecība uz privātām zemēm būtu pretrunā “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 2. pantam, šī būvprojekta realizēšana nav iespējama un attiecīgi netiks plānota.

Share