Apstiprināta Amatas novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam

Amatas novada dome 24.04.2013. domes sēdē apstiprināja Amatas novada Attīstības programmu 2013.-2019.gadam.

Izstrādātais dokuments būs pamats turpmākās novada attīstības plānošanai, kurā jau ir noteikti mērķi un nepieciešamās darbības, lai Amatas novads sasniegtu programmā minēto vīziju-

Amatas novadam 2030.gadā jābūt vienmērīgi un dinamiski attīstītam visā teritorijā: pakalpojumiem – viegli sasniedzamiem un kvalitatīviem,  tehniskai infrastruktūrai – pilnveidotai un modernai, dabas un cilvēka saimnieciskās darbības mijiedarbībai – ilgttspējīgai, saglabājot novada  unikālās vērtības  –  ainavisko dabu ar ezeriem, upēm un nepiesārņoto vidi.
Ar Amatas novada Attīstības programmu 2013 – 2019.gadam var iepazīties šeit:
Share