Valsts valodas centrs lūdz pieteikt uzņēmumus akcijai “Latviešu valodai draudzīga vide”

Valsts valodas centra akcijai “Latviešu valodai draudzīga vide” šogad aprit jau 15 gadi. Šīs akcijas mērķis ir atrast latviskus un čaklus uzņēmumus, kas savā ikdienā vispilnīgāk ievēro Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz valsts valodas izmantošanu. …

Ārkārtējās situācijas ietekmēto seku mazināšanai NVA aicina darba devējus pieteikties bezdarbnieku nodarbināšanai, saņemot darba algu subsīdiju

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties algu subsīdiju atbalstam. Tā ir iespēja darba devējiem nodarbināt NVA reģistrētos bezdarbniekus, saņemot subsīdiju darba algai pirmajos trīs nodarbinātības mēnešos. Atbalstam var pieteikties no 2020.gada 1. jūlija līdz 2020.gada 31.decembrim.

„Algu subsīdiju …

SĀKAS PIETEIKŠANĀS ATTĀLINĀTĀM MĀCĪBĀM ES FONDU PROJEKTĀ

Atklāta pieteikšanās attālināto mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no vairāk nekā 200 izglītības programmām. Pieteikšanās

PAŠVALDĪBU IESTĀDES “AMATAS, JAUNPIEBALGAS, LĪGATNES, PĀRGAUJAS UN RAUNAS NOVADU BĀRIŅTIESA” UZRAUDZĪBAS PADOME IZSLUDINA ATKLĀTO KONKURSU BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA AMATAM

Bāriņtiesas locekļa amata galvenie pienākumi:

  • sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai (personai ar ierobežotu rīcībspēju), kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
  • veikt dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu;
  • sagatavot bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs;
  • sagatavot prasības pieteikumus

Par nekustamā īpašuma “Arāji” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Arāji”, kadastra Nr. 42460090349, Amatā, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 0,6101 ha, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par …

Par nekustamā īpašuma “Jaundreimaņi” atkārtoto izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Jaundreimaņi”, kadastra Nr. 42960070087, Zaubes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0,2646 ha, uz kura atrodas divas ēkas – dzīvojamā māja un palīgēka, atkārtoto izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības …

Jūlijā “Zīparkalna” karjerā nav plānotas kaujas šaušanas nodarbības

Jūlija mēnesī Amatas novada “Zīparkalna” karjerā nav plānotas kaujas šaušanas nodarbības.…