Nodarbinātības valsts aģentūra realizē ESF projektu „Jauniešu garantijas”


Nodarbinātības valsts aģentūra realizē  ESF projektu „Jauniešu garantijas”, kas tiek līdzfinansēts  JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS,  un, kurā  tiek īstenots atbalsta pasākums „Pirmā darba pieredze jaunietim”.  Projekta  mērķis ir sekmēt jauniešu bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba …

Apstiprināta Amatas novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam

Amatas novada dome 24.04.2013. domes sēdē apstiprināja Amatas novada Attīstības programmu 2013.-2019.gadam.

Izstrādātais dokuments būs pamats turpmākās novada attīstības plānošanai, kurā jau ir noteikti mērķi un nepieciešamās darbības, lai Amatas novads sasniegtu programmā minēto vīziju-

Amatas novadam 2030.gadā jābūt vienmērīgi …

Par Amatas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

20.02.2013. Amatas novada domes sēdē apstiprināts arī lēmums par Amatas novada Teritorijas plānojuma pirmās redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai.

Noteikts publiskās apspriešanas termiņš no 2013.gada 11.marta līdz 2013.gada 8.aprīlim.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Amatas novada Teritorijas plānojuma 1.redakciju …

Par Amatas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu

20.02.2013. Amatas novada domes sēdē apstiprināts lēmums, ar kuru tiek uzsākta Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam izstrāde.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija sastāv no stratēģiskās daļas, kurā ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un teritorijas specializācija un tājā jāatēlo …

Par Amatas novada Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu galīgajā redakcijā un nodošanu atzinuma saņemšanai

20.02.2013. Amatas novada domes sēdē tika apstiprināta Amatas novada Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 1.redakcija kā galīgā redakcija, un atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 69.punkta prasībām dome nolēma nosūtīt Amatas novada …

Amatas novada Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā darbu turpinās projektu koordinatore

Kopš 2010.gada Amatas novada pašavaldībā tiek īstenots projekts „Projektu koordinatora piesaiste Amatas novada pašvaldības teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā”, kura ietvaros Amatas novada domē ir pieņemta projektu koordinatore Zane Pīpkalēja, kas īsteno jau iepriekš apstiprinātus projektus, kā arī gatavo …

Pašvaldību darbinieki turpina apmācības par energoefektivitāti

Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un partnerinstitūciju speciālisti turpina pilnveidot zināšanas par energoefektivitāti, Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto energoefektivitātes projektu sagatavošanu un ieviešanu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/069 „Pašvaldības speciālistu kapacitātes paaugstināšana, sekmējot kvalitatīvu energoefektivitātes projektu …