Amatas novada Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā darbu turpinās projektu koordinatore

Kopš 2010.gada Amatas novada pašavaldībā tiek īstenots projekts „Projektu koordinatora piesaiste Amatas novada pašvaldības teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā”, kura ietvaros Amatas novada domē ir pieņemta projektu koordinatore Zane Pīpkalēja, kas īsteno jau iepriekš apstiprinātus projektus, kā arī gatavo …

Pašvaldību darbinieki turpina apmācības par energoefektivitāti

Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un partnerinstitūciju speciālisti turpina pilnveidot zināšanas par energoefektivitāti, Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto energoefektivitātes projektu sagatavošanu un ieviešanu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/069 „Pašvaldības speciālistu kapacitātes paaugstināšana, sekmējot kvalitatīvu energoefektivitātes projektu …

Amatas novada darbinieki un domes deputāti piedalās pieredzes apmaiņā Jelgavas novada pašvaldībā

2012.gada 20.novembrī 26 Amatas novada administratīvie darbinieki un domes deputāti piedalījās pieredzes apmaiņā Jelgavas novada pašvaldībā, kuras laikā iepazinās ar Jelgavas novadā ietilpstošo pagastu pārvalžu darbu un novadā īstenotajiem projektiem. Tika apmeklēta Vircavas pagasta pārvalde, kā arī dienas centrs „Zemgale” …

Amatas novada Attīstības programma tiek nodota publiskai apspriešanai

2012.gada 24.oktobrī Amatas novada domes sēdē tika apstiprināta  un nodota publiskai apspriešanai „Amatas novada attīstības programmas 2013.-2019 gadam” 1.redakcija.

Publiskās apspriešana notiks no 2012.gada 5.novembra līdz 2012.gada 5.decembrim un tās laikā ar izstrādāto Amatas novada Attīstības programmas 1.redakciju ikviens varēs …

Valmieras pašvaldības speciālisti iepazīst Amatas novadu

31. oktobrī 17 Valmieras pašvaldības darbinieki pieredzes apmaiņas nolūkā apmeklēja Amatas novadu  Eiropas sociālā fonda projekta „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana, sekmējot kvalitatīvu energoefektivitātes projektu sagatavošanu, īstenošanu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu” Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/069/77  ietvaros. Amatas novads ir viens no šī  projekta …

Amatas novada pašvaldības administratīvie darbinieki un domes deputāti ir apguvuši jaunas prasmes investīciju piesaistē

Amatas novada pašvaldības administratīvie darbinieki un domes deputāti ir apguvuši jaunas prasmes investīciju piesaistē

Kopš septembra beigām 26 Amatas novada pašvaldības darbinieki un domes deputāti četru nedēļu garumā tikās ik ceturtdienu, lai paaugstinātu savas zināšanas par novada attīstību un investīciju …

Tiek uzsāktas Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu apmācības

Jau iepriekš informējām, ka Amatas novada pašvaldība kopš maija sākuma realizē ESF projektu „Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/087/65), kura ietvaros plānotas divas aktivitātes  – tika veikts pētījums …