Aktīvi norit būvdarbi deinstitucionalizācijas projekta īstenošanai Spārē

Kopš 2019.gada decembra Amatas pagasta Spārē notiek būvdarbi, lai trīs Spāres pamatskolas teritorijā esošajās ēkās izveidotu infrastruktūru, kurā sniegt jaunus sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem vai funkcionāliem traucējumiem. Saskaņā ar noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, darbus visos trīs objektos veic …

Decembrī tiks uzsākti būvdarbi deinstitucionalizācijas projekta īstenošanai Spārē

Amatas novada pašvaldība, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, 2019.gada 26.novembrī ir noslēgusi līgumu ar SIA “SANART” par būvdarbu veikšanu Spārē.

Projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē” (projekts nr. 9.3.1.1/18/I/018) ietvaros ir plānots veikt divu ēku pārbūvi un …

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros ir sagatavoti tehniskie projekti ēku pārbūvei


Projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē” (projekts nr. 9.3.1.1/18/I/018) ietvaros Amatas novada pašvaldība ir plānojusi veikt divu ēku pārbūvi un vienas ēkas atjaunošanu Spāres pamatskolas teritorijā. Projekta uzdevums ir pielāgot ēkas, lai tajās iespējams sniegt dažādus …

Amatas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu Amatas novada Spārē

Amatas novada pašvaldība 2019.gada 26.aprīlī ir noslēgusi vienošanos par projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē” (projekts nr. 9.3.1.1/18/I/018) īstenošanu, kas tiks realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei …