Par nekustamā īpašuma “Nārbuļi” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Nārbuļi”, kadastra Nr. 42420050269, Amatas pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības 3,43 ha kopplatībā, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes …

Par nekustamā īpašuma “Spriguļi” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Spriguļi”, kadastra Nr. 42420040112, Amatas pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0,3219 ha, atkārtotu izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā.  Sīkāka …

Par nekustamā īpašuma “Pie Egļukalna” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Pie Egļukalna”, kadastra Nr. 42781010017, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar platību 15,11 ha, atkārtotu izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada …

Par ēkas „Jaunatnes tūrisma mītne”, „Staļļi”, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads nomu

Amatas novada pašvaldība nodod nomā ēku „Jaunatnes tūrisma mītne”,  adrese „Staļļi”, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads.

Ēka tiks iznomāta sociālo funkciju un pakalpojumu (atelpas brīža pakalpojums ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem) nodrošināšanai.

Pretendenti pieteikumu var iesniegt personīgi …

Par nekustamā īpašuma “Vecputni 2” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Vecputni 2”, kadastra Nr. 42420050237, Amatas pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar platību 5746 m2, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. …

Par nekustamā īpašuma “Pie Rožkalniem” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Pie Rožkalniem, kadastra Nr. 42780100105, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no diviem zemes gabaliem kopplatībā 18,9 ha un mežaudzes, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv

Amatas novada pašvaldība izsludina

Nekustamā īpašuma “Spriguļi”, kadastra Nr.42420040112, Amatas pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 0,3219 ha izsoli.

Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām tā  izmantošanu, kā …