Zemes noma “Līvānu dārzi”, Nītaures pagasts

Informācijas publiskošana par iznomājamajiem zemesgabaliem, atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):

Nosaukums un adrese  – “Līvānu dārzi”, Nītaures pag., Amatas nov.

Kadastra Nr.4268 006 0340

Platība- …

Drabešu pagasta Ieriķu ciema Cepļa ielas nekustamajiem īpašumiem tiek mainītas adreses

Informējam, ka šādiem  Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķu ciema nekustamajiem īpašumiem tiek mainītas adreses:

Nekustamais īpašums Adrese
“Brīvkalni” Cepļa iela 1, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads.
“Mazmūrnieki” Cepļa iela 11, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads
“Ievalti” Cepļa iela 19, Ieriķi,

Lēmums par NĪ pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu.

Lēmums.

Dāvināt, pārdot vai novēlēt mantojumā – kā labāk atstāt īpašumu pēcnācējiem?

Vēlos dēlam norakstīt savu privatizēto dzīvokli, kā to izdevīgāk darīt – dāvināt vai pārdot? Kā labāk noformēt nekustamo īpašumu uz bērnu vārda – kā dāvinājumu vai citādi? Ja es gribu norakstīt savu īpašumu uz meitas vārda, kā labāk to noformēt, lai

Iznomā nekustamo īpašumu “Dzintara dārzi”, 1 ha platībā

Amatas novada pašvaldība informē, ka pašvaldībā  saņemts iesniegums  ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu  “Dzintara dārzi”,  1 ha platībā, Nītaures pagastā, Amatas novadā, kadastra Nr. 4268 006 0362.

Interesentus lūdzu pieteikties līdz 01.09.2017.…

Nekustama īpašuma „Rēzes karjers” noma

Amatas novada pašvaldība informē, ka 2016.gada 9.novembrī saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt nekustamo īpašumu „Rēzes karjers” , Drabešu pagastā, Amatas novadā, 7,66 ha platībā, kad. apz. 42460020418.

Aicinām interesentus pieteikties uz šī nekustamā īpašuma nomu līdz 16.12.2016.

AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA NEKUSTAMA ĪPAŠUMA IZSOLE

Nekustamā īpašuma, “Jaundreimaņi”, Zaubes pagastā, Amatas novadā ar zemes gabala platību 0,2646 ha un kadastra apzīmējumu 42960070087, uz kura atrodas divas ēkas: dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 42960070048001 un  palīgēka ar kadastra apzīmējumu 42960070087002 izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties …