Amatas novada pašvaldība izsludina


Nekustamā īpašuma “Juriņi”, kadastra Nr.42460040176, Drabešu pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 0,6717 ha ar izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām …

Amatas novada pašvaldība izsludina

Nekustamā īpašuma “Skalbes”, kadastra Nr.42420050308, Amatas pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 1.28ha ar izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām un …

Amatas novada pašvaldība izsludina:

Nekustamā īpašuma “Purvaiņi” Zaubes pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 11.65ha un mežaudzes, kadastra Nr.42960070013, izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā: www.amatasnovads.lv vai Amatas novada domē. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām …

Paziņojums par Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.-2024. gadam grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošajiem noteikumu Nr. 2 „Par Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” izdošanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 3. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 …

Zemes noma “Līvānu dārzi”, Nītaures pagasts

Informācijas publiskošana par iznomājamajiem zemesgabaliem, atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu

Neapbūvēts zemes gabals (bez apbūves tiesībām):

Nosaukums un adrese  – “Līvānu dārzi”, Nītaures pag., Amatas nov.

Kadastra Nr.4268 006 0340

Platība- …

Drabešu pagasta Ieriķu ciema Cepļa ielas nekustamajiem īpašumiem tiek mainītas adreses

Informējam, ka šādiem  Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķu ciema nekustamajiem īpašumiem tiek mainītas adreses:

Nekustamais īpašums Adrese
“Brīvkalni” Cepļa iela 1, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads.
“Mazmūrnieki” Cepļa iela 11, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads
“Ievalti” Cepļa iela 19, Ieriķi,

Lēmums par NĪ pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu.

Lēmums.