Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamo īpašumu izsoles

Nekustamais īpašums „Jaunpils iela 1”, Zaubes pagastā, Amatas novadā, zemes platība 906 m², kadastra apzīmējums 42960050339. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 526,65 EUR. Nodrošinājuma nauda 10 % no zemes gabala nosacītās cenas – 53,00 EUR, izsoles dalības maksa 10,00 EUR. Nekustamā …

Paziņojumi par izsoles procesu pabeigšanu

Saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu “Āru ferma”, Skujenes pagastā, Amatas novadā, ar kadastra Nr. 42460040074, kas sastāv no zemes vienības 4,9 ha platībā, ieguva  fiziska persona.

Saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt …

Paziņojums par atsavināšanas procesa pabeigšanu

Paziņojums par atsavināšanas procesa pabeigšanu  nekustamajam īpašumam “Elkukalns 2”, Skujenes pagastā, Amatas novadā

Saskaņā ar atsavināšanas procesa rezultātiem, tiesības slēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu “Elkukalns 2”, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kadastra Nr. 42780100012 (zemes vienības kadastra apzīmējums 42780100113) ar …

Paziņojums par atsavināšanas procesa pabeigšanu nekustamajam īpašumam “Andreicēni”, Drabešu pagastā, Amatas novadā

Saskaņā ar atsavināšanas procesa rezultātiem, tiesības slēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu “Andreicēni”, Drabešu pagastā, Amatas novadā, ar kadastra Nr. 42460040074, kas sastāv no zemes vienības 4,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 42460040074 un zemes vienības 4,73 ha platībā, kadastra apzīmējums

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamo īpašumu izsoli

Izsole

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamo īpašumu izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamais īpašums „Andreicēni”, Drabešu pagasts, Amatas novads, zemes platība 9,23 ha, kadastra Nr. 42460040074. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 9500,00 EUR, izsoles nodrošinājums 950,00 EUR. Nekustamajam īpašumam ir

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamo īpašumu izsoli

Nekustamais īpašums “Ezermaļi-7”, 1-istabas dzīvoklis ar kopējo platību 34 m2, kad. Nr. 42969000135, Annas, Zaubes pagasts, Amatas novads, Objekta nosacītā cena 900,- euro, nodrošinājums 90,- euro.
Izsole 20.08.2015. plkst. 10.00.
Vērtējums Ezermali-7, 27.03.2015
ZG Zaubes ezermali 7
Ezermaļi-7

Amatas novada pašvaldība izsludina atkārtotu nekustamo īpašumu izsoli ar augšup ejošu soli

Nekustamais īpašums “Ķīļi”, kopplatībā 2,9 ha, mežs un meža zeme, kad. Nr. 42460070186, Drabešu pagasts, Amatas novads, Objekta nosacītā cena 19440 euro, nodrošinājums 1944 euro.
Izsole 18.05.2015. plkst. 10.00.
Izsoles noteikumi skatīt šeit
NĪ raksturojums skatīt šeit, nogabālu rādītāji …