AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA NEKUSTAMA ĪPAŠUMA IZSOLE

Nekustamā īpašuma, “Jaundreimaņi”, Zaubes pagastā, Amatas novadā ar zemes gabala platību 0,2646 ha un kadastra apzīmējumu 42960070087, uz kura atrodas divas ēkas: dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 42960070048001 un  palīgēka ar kadastra apzīmējumu 42960070087002 izsoli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties …

Aicinām pieteikties māju energoefektivitātes uzlabošanas atbalsta programmai

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju šodien dzīvo pirms vairākiem gadu desmitiem būvētās daudzstāvu mājās.Daudzo gadu laikā šo ēku tehniskais stāvoklis ir būtiski pasliktinājies – fiziski nolietojušās konstrukcijas, inženiersistēmas. Liels skaits ēku ir avārijas stāvoklī,  ziemā mājokļi ir vēsi un mitri, vasarās …

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamo īpašumu izsoles

Nekustamais īpašums „Jaunpils iela 1”, Zaubes pagastā, Amatas novadā, zemes platība 906 m², kadastra apzīmējums 42960050339. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 526,65 EUR. Nodrošinājuma nauda 10 % no zemes gabala nosacītās cenas – 53,00 EUR, izsoles dalības maksa 10,00 EUR. Nekustamā …

Paziņojumi par izsoles procesu pabeigšanu

Saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu “Āru ferma”, Skujenes pagastā, Amatas novadā, ar kadastra Nr. 42460040074, kas sastāv no zemes vienības 4,9 ha platībā, ieguva  fiziska persona.

Saskaņā ar izsoles procesa rezultātiem, tiesības slēgt …

Paziņojums par atsavināšanas procesa pabeigšanu

Paziņojums par atsavināšanas procesa pabeigšanu  nekustamajam īpašumam “Elkukalns 2”, Skujenes pagastā, Amatas novadā

Saskaņā ar atsavināšanas procesa rezultātiem, tiesības slēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu “Elkukalns 2”, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kadastra Nr. 42780100012 (zemes vienības kadastra apzīmējums 42780100113) ar …

Paziņojums par atsavināšanas procesa pabeigšanu nekustamajam īpašumam “Andreicēni”, Drabešu pagastā, Amatas novadā

Saskaņā ar atsavināšanas procesa rezultātiem, tiesības slēgt pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu “Andreicēni”, Drabešu pagastā, Amatas novadā, ar kadastra Nr. 42460040074, kas sastāv no zemes vienības 4,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 42460040074 un zemes vienības 4,73 ha platībā, kadastra apzīmējums

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamo īpašumu izsoli

Izsole

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamo īpašumu izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamais īpašums „Andreicēni”, Drabešu pagasts, Amatas novads, zemes platība 9,23 ha, kadastra Nr. 42460040074. Nekustamā īpašuma nosacītā cena 9500,00 EUR, izsoles nodrošinājums 950,00 EUR. Nekustamajam īpašumam ir