Amatas novada pašvaldība izsludina atkārtotu nekustamo īpašumu izsoli ar augšup ejošu soli

Nekustamais īpašums “Ķīļi”, kopplatībā 2,9 ha, mežs un meža zeme, kad. Nr. 42460070186, Drabešu pagasts, Amatas novads, Objekta nosacītā cena 19440 euro, nodrošinājums 1944 euro.
Izsole 18.05.2015. plkst. 10.00.
Izsoles noteikumi skatīt šeit
NĪ raksturojums skatīt šeit, nogabālu rādītāji …