PAŠVALDĪBU IESTĀDES “AMATAS, JAUNPIEBALGAS, LĪGATNES, PĀRGAUJAS UN RAUNAS NOVADU BĀRIŅTIESA” UZRAUDZĪBAS PADOME IZSLUDINA ATKLĀTO KONKURSU BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA AMATAM

Bāriņtiesas locekļa amata galvenie pienākumi:

  • sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai (personai ar ierobežotu rīcībspēju), kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
  • veikt dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu;
  • sagatavot bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs;
  • sagatavot prasības pieteikumus

Par nekustamā īpašuma “Arāji” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Arāji”, kadastra Nr. 42460090349, Amatā, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības kopplatībā 0,6101 ha, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par …

Par nekustamā īpašuma “Jaundreimaņi” atkārtoto izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Jaundreimaņi”, kadastra Nr. 42960070087, Zaubes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0,2646 ha, uz kura atrodas divas ēkas – dzīvojamā māja un palīgēka, atkārtoto izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības …

EIROPAS ARHEOLOĢIJAS DIENAS 2020

Eiropas Arheoloģijas dienu aizsākumi meklējami Francijā, un kopš 2019. gada to organizēšanā iesaistījusies arī Arheoloģija Latvijā un Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

Šajā gadā par Arheoloģijas dienu Latvijā galveno norises vietu izraudzīts Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks, kura teritorijā atrodas 2020.gada …

PAŠVALDĪBU IESTĀDES “AMATAS, JAUNPIEBALGAS, LĪGATNES, PĀRGAUJAS UN RAUNAS NOVADU BĀRIŅTIESA” UZRAUDZĪBAS PADOME IZSLUDINA ATKLĀTO KONKURSU BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA AMATAM

Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata galvenie pienākumi:

  • Vada un nodrošina Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesas darbību atbilstoši Bāriņtiesu likumam, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesas nolikumam un citiem normatīvajiem aktiem;
  • Kontrolē bāriņtiesas noteikto funkciju un uzdevumu izpildi;

Nepieciešamības gadījumā ar Amatas novada pašvaldību būs iespēja sazināties arī Līgo svētku laikā

Sakarā ar ilglaicīgu Līgo svētku un Jāņa dienas brīvdienām laika posmā no 20.līdz 24. jūnijam,  par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem būs atbildīgi sekojošie darbinieki:

  1. Māris Timermanis – domes izpilddirektors, tel. 29266314;
  2. Valda Veisenkopfa, komunālās saimniecības nodaļas vadītāja vietniece, tel. 29170544;
  3. Ainis

Dzīve Amatas novadā pēc ārkārtējās situācijas beigšanās valstī

Pakāpeniski tuvosimies ierastajam dzīves ritējumam, tomēr saglabāsim piesardzību, jo vairāki ierobežojumi paliks – tā ir obligātā divu metru distances ievērošana noteiktās vietās un pulcēšanās dalībnieku skaita ierobežojumi. Roku mazgāšana un izvairīšanās no vietām ar augstu inficēšanās risku ir nemainīga aktualitāte. …