Par nekustamā īpašuma “Meža Skujiņas” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Meža Skujiņas”, kadastra Nr. 42780100164, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4,08 ha, t. sk. meža zeme 2,47 ha ar mežaudzi, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas …

Amatas novada pašvaldības kustamās mantas – piekabes autovedēja RYDWAN EURO B2600, reģ. Nr. P9112, atkārtotās izsoles noteikumi

Amatas novada pašvaldība izsludina kustamās mantas – piekabes autovedēja RYDWAN EURO B2600, reģ. Nr. P9112, atkārtoto izsoli.

Atkārtotās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāku informāciju par izsolāmo kustamo mantu iespējams uzzināt, …

Nomas maksas atlaides izbeigšana krīzesskartajiem komersantiem

Saskaņā ar likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību” darbības izbeigšanu ar 10.06.2020. nosaku, ka piemērotā atlaide telpu nomas maksai līgumiem, kas noslēgti ar komersantiem, biedrībām un ģimenes ārstu praksēm, kas noteikts …

Par piekabes autovedēja RYDWAN EURO B2600, reģ. Nr. P9112, izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina kustamās mantas – piekabes autovedēja RYDWAN EURO B2600, reģ. Nr. P9112, izsoli.

Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāku informāciju par izsolāmo kustamo mantu iespējams uzzināt, sazinoties ar …

PAŠVALDĪBU IESTĀDES “AMATAS, JAUNPIEBALGAS, LĪGATNES, PĀRGAUJAS UN RAUNAS NOVADU BĀRIŅTIESA” UZRAUDZĪBAS PADOME IZSLUDINA ATKLĀTO KONKURSU BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA AMATAM

Bāriņtiesas locekļa amata galvenie pienākumi:

  • sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai (personai ar ierobežotu rīcībspēju), kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
  • veikt dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu;
  • sagatavot bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs;
  • sagatavot prasības pieteikumus

Par nekustamā īpašuma “Jaundreimaņi” atkārtoto izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Jaundreimaņi”, kadastra Nr. 42960070087, Zaubes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0,2646 ha, uz kura atrodas divas ēkas – dzīvojamā māja un palīgēka, atkārtoto izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības …

EIROPAS ARHEOLOĢIJAS DIENAS 2020

Eiropas Arheoloģijas dienu aizsākumi meklējami Francijā, un kopš 2019. gada to organizēšanā iesaistījusies arī Arheoloģija Latvijā un Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

Šajā gadā par Arheoloģijas dienu Latvijā galveno norises vietu izraudzīts Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks, kura teritorijā atrodas 2020.gada …