Datu privātuma politika

Amatas novada pašvaldības administrācija, tās struktūrvienības un pašvaldību iestādes īsteno pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, kas nereti nosaka arī nepieciešamību apstrādāt personas datus. Pašvaldība savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un …

NBS objektā “Poligons”, notiks militāras mācības ar kaujas šaušanu

NBS objektā “Poligons”, notiks militāras mācības ar kaujas šaušanu sekojošos laikos:

04.11. – 08.11. no plkst. 09:00 līdz 17:00

10.11  no plkst. 09:00 līdz 16:00

11.11. – 15.11. no plkst. 09:00 līdz 17:00

22.11. no plkst. 09:00 līdz 14:00…

Būvdarbu veicēju ievērībai

Latvijā tiek ieviesta būvniecības ieceres elektroniskā saskaņošana. Tas nozīmē ne tikai papīra dokumentu aizstāšanu, bet arī procesa paātrināšanu, jo Būvniecības informācijas sistēmā izveidotajā platformā iespējamas visas nepieciešamās darbības, lai nokārtotu saskaņojumus un saņemtu atļauju būvdarbu veikšanai.

Būvniecības valsts kontroles birojs …

Par ēkas „Jaunatnes tūrisma mītne”, „Staļļi”, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads nomu

Amatas novada pašvaldība nodod nomā ēku „Jaunatnes tūrisma mītne”,  adrese „Staļļi”, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads.

Ēka tiks iznomāta sociālo funkciju un pakalpojumu (atelpas brīža pakalpojums ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem) nodrošināšanai.

Pretendenti pieteikumu var iesniegt personīgi …

Par traktora MTZ-80, valsts reģ. Nr. T697LD, izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina kustamās mantas – traktora MTZ-80, valsts reģ. Nr. T697LD, izsoli.

Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāku informāciju par izsolāmo kustamo mantu iespējams uzzināt, sazinoties ar Amatas novada …

Par studiju programmu speciālistu noteikšanu stipendiju piešķiršanai 2019. gadā

Amatas novada dome ar 20.02.2019. sēdes lēmumu pieņēma saistošos noteikumus Nr. 2 „Amatas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtība” (protokols Nr. 2, 1.§). Šo saistošo noteikumu mērķis ir sekmēt Amatas novada studējošās jaunatnes atgriešanos Amatas novadā, tādējādi nodrošinot Amatas novada pašvaldību un …

Par pabalsta pirmklasniekam piešķiršanu 2019./2020. mācību gadā

Amatas novada dome 2019. gada 19. jūnija sēdē pieņēma lēmumu „Par pabalsta pirmklasniekam piešķiršanu 2019./2020. mācību gadā”.
Pabalstu pirmklasniekam vienu reizi ir tiesības saņemt ģimenei, kurā bērns 2019. gada 1. septembrī uzsāk mācības pirmajā klasē Amatas novada izglītības iestādē. Pabalsta …