Satiksmes ierobežojumi uz Amatas novada autoceļiem

Amatas novada pašvaldība informē, ka ceļa posmā no Līgatnes ielas līdz  Meijermuižai (no Ozolkalna krustojuma līdz Rakšu kalnam) ir novērojamas klasiskas ceļa rūgšanas pazīmes, ūdens ir piesātinājis grants segumu un tas nevienmērīgi atkūstot ir salauzis virsmas apstrādi.  Amatas novada pašvaldība apzinās …

Informācija par nekustamā īpašuma maksājumu atvieglojumiem 2021. gadā

2021. gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir saskaņā ar likuma “”Par nekustamā īpašuma nodokli” nosacījumiem.

Atvieglojumi nodokļu maksājumiem tiek piemēroti likuma 5. pantā minētajām personām:

1) trūcīgajām vai maznodrošinātajām personām vai ģimenēm;
2) ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērni …

APTAUJAS PAR PAŠVALDĪBAS DARBU REZULTĀTI

27. janvārī noslēdzās aptaujas anketa, kurā ikvienam novada iedzīvotājam  bija iespēja paust savu viedokli un novērtēt pakalpojumu kvalitāti.

Aptaujas anketas rezultāti pieejami šeit

Iegūtie rezultāti tiks izmantoti pašvaldības darba pilnveidošanai un jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.…

AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO CEĻU TĪRĪŠANA

Ceļu tīrīšanas saraksts apskatāms: šeit

Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli, piedaloties aptaujā!

Lai plānotu turpmāko attīstību un apzinātu jomas, kurām nepieciešamas pārmaiņas, Amatas novada iedzīvotājus aicinām būt aktīviem un piedalīties aptaujā.

Iegūtie rezultāti tiks izmantoti pašvaldības darba pilnveidošanai un jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.

Aptauja ir anonīma. Rezultāti tiks publicēti …

Par nekustamā īpašuma “Lauku Aleksandri” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Lauku Aleksandri”, kadastra Nr. 42780070194, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7,92 ha, kadastra apzīmējums 42780070191, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības tīmekļa vietnē …

Par nekustamā īpašuma “Dzintarnieki” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Dzintarnieki”, kadastra Nr. 42460070125, Ieriķos, Drabešu pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5,31 ha, uz kura atrodas mežaudze, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības …