Amatas novada pašvaldība aicina pieteikties uz projektu koordinatora vietu

Amatas novada pašvaldība līdz 2011.gada 24.augustam plkst. 17:00 aicina pieteikties uz projektu koordinatora vietu ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.5.3.1. aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” īstenošanai (vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/ VRAA/011)

Prasības pretendentam:

  • augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (ekonomika,

Valsts zemes dienesta informācija

LAUKU ZEMES IZPIRCĒJI!

Jūs zaudēsiet zemi un samaksātos sertifikātus, ja nenoslēgsiet līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku!

No 2011.GADA 1.JŪNIJA līdz 2011.GADA 31.AUGUSTAM VZD reģionālā nodaļa pieņem iesniegumu lēmumu pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, ja Jūsu lietošanā …

Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni

2011.gada 5.jūlijā pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.520 “Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni”. Saskaņā ar minēto noteikumu 4.punktu iesniegumu bērna atzīšanai par Latvijas pilsoni vecāki var iesniegt jau dzimtsarakstu nodaļā, reģistrējot bērna …

Zināšanai, iedzīvotājiem, kas par atkritumu apsaimniekošanu maksā Amatas novada pašvaldībai

Par sauso sadzīves atkritumu tarifiem Amatas novadā

Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi Amatas novada domes saimnieciskās nodaļas sniegto informāciju par stāvokli domes apsaimniekoto sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un finanšu rādītājos atkritumu apsaimniekošanā, kā arī ņemot vērā, ka no 2011. gada …

Domes sēde 22. jūnijā

AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

DOMES SĒDES

22.06.2010. Plkst.14.00

DIENAS KĀRTĪBA

1. Par Amatas novada pašvaldības budžeta grozījumiem.

E.Eglīte

2. Par Drabešu internātpamatskolas direktora v.i. darba līguma pagarināšanu.

E.Eglīte

3. „Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vītoli – 7, kadastra Nr. 4268 006 …

Sveiciens Līgo svētkos

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena:
Pār siliem, pār mežiem
Ienāk manā sētiņā.

Sveicieni Līgo svētkos un Jāņu dienā visām novada LĪGĀM un JĀŅIEM!

Novada ļaudīm priecīgus Līgo svētkus un Jāņu dienu! Saulainu, jauku un ražīgu vasaru!

Amatas novada

Finanšu komitejas sēde 16. jūnijā

AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES

FINANŠU KOMITEJAS

SĒDES

16.06.2011.

Plkst.14.00

(Amatas novada Drabešu internātpamatskolā mājturības klasē)

DIENAS KĀRTĪBA

1. Par Drabešu internātpamatskolas darbību un plānotajiem remontdarbiem.

S. Čemme

2. Par bibliotēkas pārcelšanu no Drabešu muižas telpām un nepieciešamajiem ieguldījumiem skolā …