Arī šogad Latvijas ūdenstilpēs tiks ielaists liels skaits zivju mazuļu

Saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plānu 2011.-2013. gadam arī 2011. gadā Latvijā paredzēts turpināt zivju resursu mākslīgās atražošanas pasākumus.

2011. gadā Gaujas, Ventas un mazo upju baseinos kopā tiks ielaisti  5,04 miljoni zivju (lašu, taimiņu, līdaku, nēģu, strauta …

Jaunas projektu iespējas pašvaldībām 2011. gadā

Skatīt šeit!

Uzlabo pašvaldības darbinieku kapacitāti

esflogoKopš 2010.gada decembra Valmieras pilsētas pašvaldība projekta „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana būvniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā” ietvaros organizē apmācību seminārus, kuros piedalās speciālisti no pašvaldības administrācijas, Attīstības un projektu vadības nodaļas, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes, Finanšu dienesta, Izglītības pārvaldes, pilsētas …

Informācija par NĪ “Jaunzosuļi” pārdošanu

Par pašvaldībai piederošā NĪ

„Jaunzosuļi”, Nītaures pag., Amatas novads

(zemes kadastra Nr.4268 006 0058) pārdošanu

Links uz bildēm

Links uz privatizācijas projektu

Apmaksātas pusdienas trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolniekiem

Amatas novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka no 2011. gada 17. janvāra trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolniekiem ir iespēja saņemt pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas izglītības iestādēs.

Brīvpusdienas tiek piešķirtas atbilstoši Amatas novada pašvaldības 2009. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr. 25 …

Nodokļu maksātāju zināšanai

informācija nodokļu maksātājiem, kuri iesniedz jebkādas nodokļu un informatīvās deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestā

Par nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes piemērošanu

Par nekustamā īpašuma nodokļa

papildlikmes piemērošanu neapstrādātai

lauksaimniecībā izmantojamai zemei

Lasīt šeit!