“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0./16/I/001

Amatas novada pašvaldība 2017.gada 11.septembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Projekta finansējuma saņēmējs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta sadarbības partneris Amatas novada pašvaldība
Projekta

īstenošanas

pamats

2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”
Projekta specifiskais atbalsta mērķis Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības 3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.

 

6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie
Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes) Amatas pamatskola, Amatas novada Skujenes pamatskola, Nītaures vidusskola, Jaunpiebalgas vidusskola, Priekuļu vidusskola, Liepas pamatskola, Stalbes vidusskola, Straupes pamatskola, Raunas vidusskola, Drustu pamatskola, Vecpiebalgas vidusskola, Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola, Līgatnes novada vidusskola
Projektā

neiesaistītās izglītības iestādes

Spāres internātpamatskola, Raiskuma internātpamatskola – rehabilitācijas centrs
Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā 2017.gada 11.septembris – 2020.gada 30.decembris
Finansējums Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.
 

Kontaktinformācija

Apvienotā izglītības pārvalde galvenais speciālists – metodiķis

Uldis Blīgzna

uldis.bligzna@amatasnovads.lv

Share