Lauku atbalsta dienests uzsāk neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanu

Lauku atbalsta dienests (LAD) paziņo, ka no 2010.gada 1.septembra tiek uzsākta neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) apsekošana.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 7. un 8.daļu un 2010.gada 13.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 “Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to” LAD vizuāli apsekos un noteiks neapstrādātās LIZ platības, kā arī sniegs informāciju vietējām pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes aprēķināšanai.

Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā apliek neapstrādātu LIZ, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz 1 ha vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.

Likuma izpratnē “neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir visa lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība zemes vienībā, ja vairāk nekā 70% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības attiecīgajā zemes vienībā līdz kārtējā gada 1.septembrim netiek izmantoti lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai minētā zemes platība netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī”.

Savukārt par labā lauksaimniecības un vides stāvoklī uzturētu LIZ platību tiek uzskatīta platība, kas līdz kārtējā gada 1.septembrim vismaz vienu reizi ir nopļauta, zāle novākta vai sasmalcināta un izkliedēta.

Apsekošana tiks veikta bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes.

Platību kontroļu metodikas daļa

Tālrunis: 67027353

LAD Klientu apkalpošanas daļa

Share