Notiks publiskā apspriešana par pašvaldības ceļu ar grantēto segumu pārbūvi


Atbilstoši Zemkopības ministrijas izstrādātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” Amatas novada pašvaldība gatavo iesniegšanai projekta iesniegumu par pašvaldības īpašumā esošo ceļu ar grants segumu pārbūvi.

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļa infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijā, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.

Amatas novada pašvaldība jau 2015.gadā  ir izstrādājusi kritērijus, pēc kuriem ir noteikti nozīmīgākie ceļa posmi, kurus nepieciešams pārbūvēt. Līdz šim šajā programmā ir pārbūvēti jau divi pašvaldības grants ceļi – “Amatas skola – Gribuļi – Lielmārči” un “Zaube – Galiņi”.

Amatas novada pašvaldība 2018.gadā ir aktualizējusi prioritāro grants ceļu sarakstu un aicina iedzīvotājus uz publisko apspriedi, kurā tiks lemts par programmā iekļaujamiem prioritārajiem grants ceļiem, kas ir būtiski uzņēmējdarbības un apdzīvotības saglabāšanai.

Informējam, ka saskaņā ar kritērijiem, nākamais prioritārais ceļš, kurš ir saņēmis visvairāk punktu ir pašvaldības grants ceļš “Siši – Ķēči”.

Ceļu pārbūves prioritāšu saraksts 2018: Prioritāšu saraksts 2018
Atjaunoti kritēriji: Kritēriji

Publiskā apspriede notiks 2018. gada 29. oktobrī plkst. 15:00 kooperatīva “Zaļais grozs” telpās (adrese: “Lušēni”, Nītaures pagasts, Amatas novads).

Papildus informācija pieejama, sazinoties ar Amatas novada pašvaldības projektu vadītāju Zani Pīpkalēju – e-pasts: zane.pipkaleja@amatasnovads.lv, tālr.29152186.

Share