Par Amatas novada Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu galīgajā redakcijā un nodošanu atzinuma saņemšanai

20.02.2013. Amatas novada domes sēdē tika apstiprināta Amatas novada Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 1.redakcija kā galīgā redakcija, un atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 69.punkta prasībām dome nolēma nosūtīt Amatas novada Attīstības programmas gala redakciju Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.

Share