Par Amatas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu

20.02.2013. Amatas novada domes sēdē apstiprināts lēmums, ar kuru tiek uzsākta Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam izstrāde.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija sastāv no stratēģiskās daļas, kurā ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un teritorijas specializācija un tājā jāatēlo novada telpiskās attīstības perspektīva.

Ar domes sēdes lēmumu apstiprināta Amatas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes vadības grupa sekojošā sastāvā:  domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, izpilddirektors Māris Timermanis, Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Arvīds Lukjanovs, Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita Demesenkova, Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte un Zaubes pagasta pārvaldes vadītāja Mudīte Liepiņa.

Prognozētais Amatas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes termiņš ir 2013.gada oktobra beigas.

Share