Par nekustamā īpašuma “Dzintaru dārzi” elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzintaru dārzi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42680060362, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680060362 un platību 0,6674 ha, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 29284389 (Līvija Ķauķīte).

Nekustamā īpašuma sākumcena 3600,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 360,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 7. decembra plkst. 13:00 līdz 2022. gada 6. janvāra plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 7. decembra plkst. 13:00 līdz 2021. gada 27. decembra plkst. 23:59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes bankas kontā (Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301

AS Swedbank: Kods: HABALV22; Konts: LV41HABA0551000289503.

Elektroniskās izsoles noteikumi
NĪ „Dzintaru dārzi” vērtējums

Share