Par nekustamā īpašuma “Elkulauks” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Elkulauks”, kadastra Nr. 42780100119, Skujenes pagastā, Amatas novadā, zemes gabala ar platību 6,47 ha izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības Interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 27344270 (Teiksma Riekstiņa).

Izsole notiks 2019. gada 31. maijā plkst.10:00, Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecībuvai elektroniski uz e-pastu: maris.timermanis@amatasnovads.lv līdz 2019. gada 29. maijam, plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 9800 EURO. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 980 EURO. Izsoles solis – 100 EURO. Izsoles dalības maksa – 20 EURO.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka:Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbank: Kods: HABALV22 ; Konts: LV41HABA0551000289503.

Izsoles noteikumi

NĪ „Elkulauks” novērtējums

Share