Par nekustamā īpašuma Jaunā iela 20, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads, publiskās pirts telpu nomas tiesību izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Jaunā iela 20, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads, publiskās pirts telpu nomas tiesību izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par īpašumu, tā izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 29284389 (Nītaures pagasta pārvaldes vadītāja Līvija Ķauķīte).

Izsoles objekts ir Amatas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunā iela 20, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads, ēkas kadastra apzīmējums Nr. 42680060165002, telpas ar kopējo platību 40,2 m2, turpmāk tekstā – Objekts. Objekta iznomāšanas mērķis: publiskās pirts pakalpojumu sniegšana. Objekta nosacītā nomas maksa ir 0,28 EUR (bez PVN) par 1 m2 telpu mēnesī. Objekts tiek iznomāts uz 3 (trīs) gadiem ar tiesībām pārjaunot nomas līguma termiņu vēl uz 3 (trīs) gadiem. Nomas tiesību pretendentu noskaidro rakstiskajā izsolē.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Objekta nekustamā īpašuma tehniskās inventarizācijas lietu personīgi vai elektroniski līdz 2020. gada 29. jūnijam plkst. 17.00 Amatas novada pašvaldībā “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, darba laikā, tālrunis 64127939, mob. 29266314, e-pasts: maris.timermanis@amatasnovads.lv.

Nomas tiesību pretendentu noskaidro rakstiskajā izsolē. Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija Objekta izsolei notiek katru darba dienu darba laikā no 2020. gada 10. jūnija līdz 2020. gada 29. jūnijam plkst. 17.00 Amatas novada pašvaldībā “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Pieteikumu atvēršana notiek 2020. gada 30. jūnijā plkst. 10.00 Amatas novada pašvaldībā, “Ausmas” Drabešu pagasts, Amatas novads, Objekta izsoles pieteikumu atvēršanas sanāksmē.

Izsoles nolikums

Pieteikums

Share