Par nekustamā īpašuma “Lauku Aleksandri” elektronisko izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Lauku Aleksandri”, kadastra Nr. 42780070194, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7,92 ha, kadastra apzīmējums 42780070191, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 26386581 (Gints Bauers).

Nekustamā īpašuma sākumcena 17 500,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 1750,00 EUR. Izsoles solis – 700,00 EUR.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 15. februāra plkst. 13:00 līdz 2021. gada 17. marta plkst. 13:00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 15. februāra plkst. 13:00 līdz 2021. gada 7. marta plkst. 23:59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301

AS Swedbank: Kods: HABALV22; Konts: LV41HABA0551000289503.

 

Elektroniskās izsoles noteikumi

NĪ „Lauku Aleksandri” novērtējums 

 

Share