Par nekustamā īpašuma “Meža Skujiņas” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Meža Skujiņas”, kadastra Nr. 42780100164, Skujenes pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4,08 ha, t. sk. meža zeme 2,47 ha ar mežaudzi, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 27344270 (Teiksma Riekstiņa).

Izsole notiks 2020. gada 9. oktobrī plkst. 10:00 Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski uz e-pastu: maris.timermanis@amatasnovads.lv līdz 2020. gada 7. oktobrim plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 9500,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 950,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 20,00 EUR.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbank: Kods: HABALV22; Konts: LV41HABA0551000289503.

Izsoles noteikumi

NĪ „Meža Skujiņas” novērtējums

Share