Par nekustamā īpašuma “Nārbuļi” izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma „Nārbuļi”, kadastra Nr. 42420050269, Amatas pagastā, Amatas novadā, kas sastāv no zemes vienības 3,43 ha kopplatībā, izsoli. Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāka informācija par zemes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā arī apskati pa tālruni 26386581 (Gints Bauers).

Izsole notiks 2019. gada 29. novembrī plkst. 10:00 Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski uz e-pastu: maris.timermanis@amatasnovads.lv līdz 2019. gada 27. novembrim plkst. 17:00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 5200,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 520,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 20,00 EUR.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301
AS Swedbank: Kods: HABALV22; Konts: LV41HABA0551000289503.

 

Izsoles noteikumi

NĪ „Nārbuļi” novērtējums

Share