Par nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes piemērošanu

Par nekustamā īpašuma nodokļa

papildlikmes piemērošanu neapstrādātai

lauksaimniecībā izmantojamai zemei

Lasīt šeit!

Share