Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa 2020. gadam noteikšanu

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatības dēļ laikā Amatas novada pašvaldība ir pārtraukusi apmeklētāju apkalpošanu klātienē, tādējādi ir zudusi iespēja samaksāt nekustamā īpašuma nodokli pašvaldības kasēs skaidrā naudā, kas ir ļoti aktuāli gados veciem iedzīvotājiem.

Covid-19 izplatība  Latvijā un citās valstīs tieši vai netieši ietekmē daudzu uzņēmumu darbību un attiecīgi arī uzņēmumu darbinieku ienākumus.

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmās daļas 4. punkts atļauj uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata nodokļu administrācijai sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā.

Likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (spēkā no 2020. gada 22. marta) 4. pants nosaka, ka pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Amatas novada dome uzskata, ka, ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo situāciju un lai izvairītos no nodokļu maksātāju neapmierinātības sakarā ar radušos situāciju, ka maksājumi skaidrā naudā pašvaldības kasēs netiek pieņemti, un varbūtēju potenciālo darba spējīgo iedzīvotāju maksātspējas samazināšanos, nepieciešams 2020. gadā noteikt divus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus – 15. augusts un 15. novembris, kas atbilst likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta trešajā daļa noteiktajiem 3. un 4. ceturkšņa maksājuma termiņiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4. pantu,

Amatas novada dome nolemj:

  1. gadā noteikt Amatas novadā šādus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus:
    • gada 15. augusts, pārceļot uz šo datumu arī 31. marta maksājuma termiņu;
    • gada 15. novembris, pārceļot uz šo datumu arī 15. maija maksājuma termiņu.
  2. Pārcelt atbilstoši šī lēmuma 1. punktā noteiktajai kārtībai arī iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu (par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi) termiņus.
Share